Dnes je 04.12.2023, meniny má Barbora
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesProjekty mestaUkončené projekty > Rekonštrukcia a obnova zariadení sociálnej starostlivosti v Spišskej Novej Vsi - DD a ZOS

Rekonštrukcia a obnova zariadení sociálnej starostlivosti v Spišskej Novej Vsi - DD a ZOS

Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

-------------------------------------------------------------------------------------           

Názov projektu: Rekonštrukcia a obnova zariadení sociálnej starostlivosti v Spišskej Novej Vsi – DD a ZOS

Kód projektu: 22120120102

Miesto realizácie projektu: Slovenská 30 a Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves

Číslo výzvy: ROP-2.1a-2009/01

Operačný program: Regionálny operačný program

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoj

Prioritná os: 2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Opatrenie: 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Celkové oprávnené výdavky: 2 396 612,06 EUR

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 2 276 781,46 EUR (95 %)

Spolufinancovanie Mesta Spišská Nová Ves: 5 %

Cieľ projektu:
Zlepšenie podmienok poskytovania a dostupnosti sociálnych služieb a zefektívnenie prevádzky dvoch budov DD – zariadenia sociálnej starostlivosti mesta.

Špecifické ciele:

  • Zlepšenie interného a externého prostredia budov zariadení sociálnej starostlivosti mesta (rekonštrukcie, nadstavba, dostavba, úprava okolia).
  • Zefektívnenie prevádzky budov zariadení sociálnej starostlivosti najmä znížením energetickej náročnosti (zateplenie).
  • Príprava dokumentácie pre realizáciu projektu a z
  • Zabezpečenie administratívnej pomoci v súvislosti s projektom.

Aktivity projektu:

  • Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia DD a ZOS v Spišskej Novej Vsi – stavebné práce
  • Projektová dokumentácia
  • Stavebný dozor
  • Proces verejného obstarávania
  • Externý manažment projektov
  • Publicita a informovanosť

Informačná tabuľa projektu: