Dnes je 24.07.2024, meniny má Vladimír
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesProjekty mestaUkončené projekty > Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov Spišská Nová Ves

Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov Spišská Nová Ves

Názov projektu: Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov Spišská Nová Ves 

Kód projektu: 24140110085

Miesto realizácie projektu: Spišská Nová Ves, Levoča, Poprad, Gelnica

Číslo výzvy: OPŽP-PO4-09-1

Operačný program: Životné prostredie

Spolufinancovaný z: Kohézny fond

Prioritná os: 4. Odpadové hospodárstvo

Operačný cieľ:  4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
                          4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov

Celkové oprávnené výdavky: 6 538 093,95 EUR

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 6 211 189,25 EUR (95 %)

Spolufinancovanie Mesta Spišská Nová Ves: 5 %

Cieľ projektu:
Vyriešenie problematiky BRO v meste Spišská Nová Ves a priľahlých obcí.

Špecifické ciele:

  • Prezentácia možností zhodnocovania BRO a aktívne zapájanie producentov BRO do projektu.
  • Rozšírenie a zlepšenie systému separovania odpadov.
  • Vybudovanie komplexného centra zhodnocovania BRO.

Aktivity projektu:

  • Obstaranie technológie pre zber, úpravu a zhodnocovanie BRO
  • Realizácia stavebných činností
  • Zvyšovanie verejného povedomia v oblasti separovaného zberu a zhodnocovania BRO
  • Riadenie projektu
  • Publicita a informovanosť