Dnes je 24.07.2024, meniny má Vladimír
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesProjekty mestaUkončené projekty > IS - vodovod a kanalizácia v lokalite Červený jarok v Spišskej Novej Vsi

IS - vodovod a kanalizácia v lokalite Červený jarok v Spišskej Novej Vsi

Názov projektu: IS – vodovod a kanalizácia v lokalite Červený jarok v Spišskej Novej Vsi

Kód projektu: 24110110084

Miesto realizácie projektu: Spišská Nová Ves 

Číslo výzvy: OPŽP-PO1-09-3 

Operačný program: Životné prostredie 

Spolufinancovaný z: Kohézny fond

Prioritná os: 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

Operačný cieľ: 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov, 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ

Celkové oprávnené výdavky: 1 972 856,77 EUR

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 1 874 213,94 EUR (95 %)

Spolufinancovanie Mesta Spišská Nová Ves: 5 %

Cieľ projektu:
Odvedenie splaškových vôd od producentov znečistenia dotknutej oblasti IBV Červený jarok a okolia. 

Špecifické ciele:

  • Rozšírenie vodovodu pre zabezpečenie prístupu obyvateľov k pitnej vode pre IBV Červený jarok a okolie.
  • Eliminácia zhoršovania kvality vôd vybudovaním splaškovej kanalizácie v aglomerácii Spišská Nová Ves.
  • Rozšírenie vodovodu za účelom zabezpečenia dodávky pitnej vody v dostatočnej kvalite.

Aktivity projektu:

  • Projektová dokumentácia
  • Realizácia stavby
  • Publicita a informovanosť