Dnes je 04.12.2023, meniny má Barbora
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesProjekty mestaImplementované projekty > Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves - zriadenie polytechnickej učebne

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves - zriadenie polytechnickej učebne

Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Názov projektu: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves – zriadenie polytechnickej učebne

Číslo výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13 – Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja

Použitý systém financovania: refundácia

Schválený nenávratný finančný príspevok: 70 324,29 Eur (95 %)

Spolufinancovanie Mesta Spišská Nová Ves: 3 701,28 Eur (5 %)

Ukončenie projektu: -

Stručný popis projektu: Projekt rieši obstaranie polytechnickej učebne vrátane stavebno-technických úprav na Základnej škole, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves a zabezpečenie jej vybavenia didaktickými pomôckami a nástrojmi so zameraním na spracovanie kovov a dreva.

Cieľ projektu: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl v Spišskej Novej Vsi prostredníctvom budovania odbornej učebne polytechnického vzdelávania.

Špecifický cieľ projektu: Zabezpečiť primerané podmienky pre rozvoj základných pracovných zručností a návykov v rôznych pracovných oblastiach, k organizácii a plánovaniu práce a k používaniu vhodných nástrojov, náradia a pomôcok pri práci i v bežnom živote. Zároveň sa u žiakov základnej školy podporí rozvoj predpokladov pre ďalšie štúdia v rámci odborného vzdelávania a prípravy na SOŠ.

Aktivity projektu:

Hlavné aktivity:

1. Stavebno-technické úpravy pre potreby zriadenia polytechnickej učebne na ZŠ, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves

2. Obstaranie vybavenia polytechnickej učebne

Podporné aktivity:

1. Riadenie projektu

2. Publicita projektu

 

Dosiahnutie cieľov sa bude merať prostredníctvom nasledovných troch merateľných ukazovateľov, a to Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl, Počet podporených základných škôl, Počet podporených učební polytechnických.