Dnes je 25.06.2024, meniny má Tadeáš
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesProjekty mestaImplementované projekty > Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves, k zvýšeniu záujmu o prírodovedné predmety

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves, k zvýšeniu záujmu o prírodovedné predmety

Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Názov projektu: Zlepšením kľúčových kompetencií žiakoch ZŠ, Levočská 11, Spišská Nová Ves, k zvýšeniu záujmu o prírodovedné vedy

Číslo výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13 – Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja

Použitý systém financovania: refundácia

Schválený nenávratný finančný príspevok: 81 320,17 Eur (95%)

Spolufinancovanie Mesta Spišská Nová Ves: 4 280,01 Eur (5%)

Ukončenie projektu: -

Stručný popis projektu: Projekt rieši obstaranie IKT a fyzikálnej učebne vrátane drobných úprav nevyhnutných pre splnenie cieľov projektu na Základnej škole Levočská 11, Spišská Nová Ves, vrátane jej vybavenia modernými IKT technológiami a pomôckami, prístrojmi a didaktickou technikou pre výučbu fyziky.

Cieľ projektu: Zvýšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl v Spišskej Novej Vsi prostredníctvom budovania odborných učební IKT a prírodovedného vzdelávania.

Špecifické ciele projektu: Skvalitnenie vyučovacieho procesu v oblasti prírodných vied a IKT modernizáciou učebne fyziky a učebne IKT.

Aktivity projektu:

1. Stavebno-technické úpravy pre potreby zriadenia IKT a fyzikálnej učebne na ZŠ Levočská 11

2. Obstaranie vybavenia KT učebne

3. Obstaranie vybavenia fyzikálnej učebne

4. Riadenie projektu

5. Publicita projektu

Dosiahnutie cieľov sa bude merať prostredníctvom nasledovných štyroch merateľných ukazovateľov, a to Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl, Počet podporených základných škôl, Počet podporených učební IKT a Počet podporených učební prírodovedných.