Dnes je 04.12.2023, meniny má Barbora
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesProjekty mestaImplementované projekty > Prestavba cyklochodníka pri bývalých kasárňach 1. Etapa, kód ITMS2014+ NFP302010X289

Prestavba cyklochodníka pri bývalých kasárňach 1. Etapa, kód ITMS2014+ NFP302010X289

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Názov projektu: Prestavba cyklochodníka pri bývalých kasárňach 1. Etapa, kód ITMS2014+ NFP302010X289

Číslo výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja

Použitý systém financovania: predfinancovanie/refundácia

Schválený nenávratný finančný príspevok: 330 027,94 Eur (95 %)

Spolufinancovanie Mesta Spišská Nová Ves: 17 369,89 Eur (5 %)

Ukončenie projektu: 2021

Stručný popis projektu:
Projekt je primárne zameraný na prestavbu poškodeného úseku cyklistickej komunikácie a komunikácie pre chodcov v kategórii C13 - cestička pre vyznačených užívateľov s oddeleným pruhom v dĺžke 362,78 m, ktorá významne podporí zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy na celkovom počte prepravovaných osôb v meste Spišská Nová Ves. Územie budúcej stavby sa nachádza v Spišskej Novej Vsi na parcelách C-KN č. 2821/1, 2959 (E-KN č.52497/4), 9166/1 (E-KN č. 73583/2 a 52497/6), 3057/2, 2821/2, 3057/66, 3057/40 a 9168/2 vo vlastníctve stavebníka, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. a v súkromnom vlastníctve.

Z urbanisticko-dopravnej koncepcie je cestička pre cyklistov a chodcov včlenená do priestoru medzi vodný tok Hornádu a novú IBV Kožuchova - areál bývalých kasární. Prepája centrum mesta smerom na juh k priemyselnej zóne, v ktorej sídli cca 35 spoločností v priemyselnom parku s cca 400 zamestnancami, a ďalší významní zamestnávatelia ako spoločnosť Cessi, obchodné centrá Madaras a Merkury Market. Prestavba tejto komunikácie je logickým vyústením pokračovania budovania a opráv cyklotrás v meste Spišská Nová Ves.

Cyklistická infraštruktúra pre nemotorovú dopravu je v súlade s Technickými podmienkami - Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry (TP 085, pôvodné označenie TP 07/2014, MDVRR SR). Navrhnutá je nezávisle od miestnych komunikácií pre zvýšenie bezpečnosti cyklistickej premávky. Komunikácia pre cyklistov je navrhovaná obojsmerná dvojpruhová v šírke 3,0 m, komunikácia pre chodcov v šírke 1,5 m.

Cieľ projektu:
Zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy prostredníctvom vybudovania modernej, bezpečnej cyklistickej komunikácie a obmedzenie motorovej dopravy a jej nahradenia alternatívnou cyklistickou a pešou dopravou, ktoré budú vedené samostatne mimo ostatných účastníkov dopravy.

Špecifické ciele projektu:

  • Prepojenie centier hospodárskeho významu a ponuka alternatívnej nemotorovej dopravy pre obyvateľov a návštevníkov mesta.
  • Zatraktívnenie novo vybudovanej cyklistickej komunikácie za účelom zvýšenia podielu nemotorovej dopravy na celkovom počte prepravovaných osôb.
  • Zníženie znečistenia ovzdušia motorovou dopravou prostredníctvom nárastu počtu obyvateľov využívajúcich cyklistickú komunikáciu.
  • Podpora naplnenia merateľných ukazovateľov Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 prostredníctvom úspešnej realizácie predkladaného projektu.

 

Aktivity projektu:

  • Prestavba cyklochodníka