Dnes je 25.05.2024, meniny má Urban
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesProjekty mestaImplementované projekty > Perfektné Prostredie a Prístup pre Praktickú Prípravu a Prax na ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves, kód ITMS2014+ NFP302020I858

Perfektné Prostredie a Prístup pre Praktickú Prípravu a Prax na ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves, kód ITMS2014+ NFP302020I858

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Názov projektu: Perfektné Prostredie a Prístup pre Praktickú Prípravu a Prax na ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves, kód ITMS2014+ NFP302020I858

Číslo výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13 - Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja

Použitý systém financovania: refundácia/predfinancovanie

Schválený nenávratný finančný príspevok: 59 445,84 Eur (95 %)

Spolufinancovanie Mesta Spišská Nová Ves: 3 128,73 Eur (5 %)

Ukončenie projektu: 2020

Stručný popis projektu:
Základná škola Komenského 2 je jednou zo 7 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves. Škola je plnoorganizovaná ZŠ situovaná na sídlisku Mier. Jej prevádzka bola začatá v roku 1976. Väčšia rekonštrukcia sa zrealizovala až v roku 2012, kedy došlo k výmene okien, zatepleniu obvodového plášťa a výmene nábytku v triedach.

V zmysle odporúčaní MŠVVaŠ SR týkajúceho sa povinného MTZ vybavenia odborných učební a posledných inovácií ŠVP v súvislosti so zavádzaním povinnej odbornej výchovy, vedenie školy hľadalo možnosti ako tieto požiadavky naplniť z priestorového aj technického hľadiska.

Projekt rieši obstaranie polytechnickej učebne a učebne chémie vrátane stavebných úprav a zabezpečenia ich vybavenia na tejto škole.

Cieľ projektu:
Cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Komenského 2 v Spišskej Novej Vsi prostredníctvom budovania odborných učební primárneho a nižšie sekundárneho vzdelávania.

Špecifické ciele projektu:
Vytvorenie „perfektného“ prostredia odbornej učebne polytechnickej výchovy a chémie v existujúcich priestoroch základnej školy v spojitosti so zmenou prístupu k vzdelávaniu zo strany učiteľov s využitím jednotlivých odborných učební vybavenými názornými didaktickými pomôckami a pochopenie významu potreby vzdelávania zo strany žiakov v oblasti techniky a prírodovedných predmetov pre praktickú prípravu na ďalšie smerovanie na stredných školách, resp. na prípravu na povolanie a prax.

Aktivity projektu:

  • Stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania polytechnickej učebne a učebne chémie na ZŠ Komenského 2 v Spišskej Novej Vsi
  • Zriadenie polytechnickej učebne
  • Zriadenie učebne chémie