Dnes je 24.07.2024, meniny má Vladimír
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesProjekty mestaImplementované projekty > Moderná učebňa pre moderného žiaka, ZŠ Hutnícka 16, Spišská Nová Ves

Moderná učebňa pre moderného žiaka, ZŠ Hutnícka 16, Spišská Nová Ves

Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Názov projektu: Moderná učebňa pre moderného žiaka, ZŠ Hutnícka


Číslo výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13 – Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja

Použitý systém financovania: refundácia

Schválený nenávratný finančný príspevok: 45 631,75 Eur (95 %)

Spolufinancovanie Mesta Spišská Nová Ves: 2 401,67 Eur (5 %)

Ukončenie projektu: -

Stručný popis projektu: Projekt rieši obstaranie učebne IKT a učebne chémie/biológie vrátane stavebných úprav nevyhnutných pre splnenie cieľov projektu na Základnej škole Hutnícka 16, Spišská Nová Ves, vrátane jej vybavenia modernými IKT technológiami a pomôckami, prístrojmi a didaktickou technikou pre výučbu chémie a biológie.

Cieľ projektu: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl v Spišskej Novej Vsi prostredníctvom budovania odborných učební pre potreby nižšieho stredného vzdelávania.

Špecifický cieľ projektu: Skvalitniť vyučovací proces v oblasti prírodných vied a IKT modernizáciou učebne chémie, ktorá bude slúžiť aj pre potreby biológie a učebne IKT na úroveň, ktorá umožní pedagógom v plnej miere napĺňať štandardy dané Štátnym vzdelávacím programom, ktoré sú prenesené do Školského vzdelávacieho programu.

Aktivity projektu:

Hlavné aktivity:

1. Stavebno-technické úpravy pre potreby modernizácie IKT učebne a učebne chémie/biológie na ZŠ, Hutnícka 16, SNV

2. Obstaranie vybavenia IKT učebne

3. Obstaranie vybavenia učebne chémie/biológie

Podporné aktivity:

1. Riadenie projektu

2. Publicita projektu


Dosiahnutie cieľov sa bude merať prostredníctvom nasledovných štyroch merateľných ukazovateľov, a to Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl, Počet podporených základných škôl, Počet podporených učební IKT a Počet podporených učební prírodovedných.