Dnes je 04.12.2023, meniny má Barbora
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesProjekty mestaImplementované projekty > Kvalitné vzdelávanie v odborne pripravenom a modernom prostredí, ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves

Kvalitné vzdelávanie v odborne pripravenom a modernom prostredí, ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves

Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Názov projektu: Kvalitné vzdelávanie v odborne pripravenom a modernom prostredí, ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves

Číslo výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13 – Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja

Použitý systém financovania: refundácia

Schválený nenávratný finančný príspevok: 50 181,08 Eur (95%)

Spolufinancovanie Mesta Spišská Nová Ves: 2 641,12 Eur (5%)

Ukončenie projektu: -

Stručný popis projektu: Projekt rieši obstaranie biologicko/chemickej učebne vrátane drobných úprav nevyhnutných pre splnenie cieľov projektu na Základnej škole Lipová 13, Spišská Nová Ves, vrátane jej vybavenia pomôckami, prístrojmi a nástrojmi a didaktickou technikou. Projekt ďalej rieši modernizáciou školskej knižnice ako odborného, študijného, informačného, internetového a čitateľského  centra.

Cieľ projektu: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl v Spišskej Novej Vsi prostredníctvom budovania odborných učební primárneho vzdelávania.

Špecifické ciele projektu: Skvalitnenie primárneho vzdelávania žiakov a zabezpečenia primeraných podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií v oblasti prírodovednej výchovy v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce.

Aktivity projektu:

Hlavné aktivity:

1. Stavebné úpravy pre potreby zriadenia biologicko/chemickej učebne a školskej knižnice na ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves

2. Obstaranie vybavenia pre potreby zriadenia biologicko/chemickej učebne

3. Obstaranie vybavenia školskej knižnice

Podporné aktivity:

1. Riadenie projektu

2. Publicita projektu

Dosiahnutie cieľov sa bude merať prostredníctvom nasledovných štyroch merateľných ukazovateľov, a to Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl, Počet podporených základných škôl, Počet podporených učební IKT a Počet podporených učební prírodovedných.