Dnes je 04.12.2023, meniny má Barbora
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesProjekty mestaImplementované projekty > Cyklotrasa Ferčekovce - Novoveská Huta, kód ITMS2014+ NFP302010X051

Cyklotrasa Ferčekovce - Novoveská Huta, kód ITMS2014+ NFP302010X051

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Názov projektu: Cyklotrasa Ferčekovce - Novoveská Huta, kód ITMS2014+ NFP302010X051

Číslo výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravovaných osôb

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja

Použitý systém financovania: predfinancovanie/refundácia

Schválený nenávratný finančný príspevok: 702 605,01 Eur (95 %)

Spolufinancovanie Mesta Spišská Nová Ves: 36 979,21 Eur (5 %)

Ukončenie projektu: 2021

Stručný popis projektu:
Projekt je zameraný na obmedzenie motorovej dopravy a jej nahradenie alternatívnou cyklistickou dopravou, ktorá bude vedená samostatne a v príjemnom prostredí, mimo ostatných účastníkov dopravy. Územie budúcej stavby sa nachádza na parcelách C-KN č. 8099/1 (E-KN č. 55972, 57681/1a, 57681/502), 9797/1, 8098/1 (E-KN č. 7800), 9714, 9716/1, 9717/1, 9712/1, 9797/7 vo vlastníctve žiadateľa. V súčasnosti toto územie tvoria trávnaté plochy (lúka), resp. vyjazdená lesná cesta bez iného využitia.

Cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu je prepojenie mestských častí Ferčekovce a Novoveskej Huty (počet obyvateľov 2 101) formou dopravy prospešnou pre zdravie človeka a nezaťažujúcou životné prostredie. Navrhovaná cyklotrasa je obojsmerná, dvojpruhová so spevneným povrchom šírky 3,50 m a celkovej dĺžky 1 927,67 m. Na trase bude realizované aj cyklistické odpočívadlo nachádzajúce sa 0,3 km od mestskej časti Ferčekovce s jednoduchým dreveným prístreškom pre možnosť krátkeho oddychu cyklistov.

Špecifické ciele projektu:

  • Prepojenie centier hospodárskeho významu a ponuka alternatívnej nemotorovej dopravy pre obyvateľov a návštevníkov mesta.
  • Zatraktívnenie novo vybudovanej cyklistickej komunikácie za účelom zvýšenia podielu nemotorovej dopravy na celkovom počte prepravovaných osôb.
  • Zníženie znečisťovania ovzdušia motorovou dopravou prostredníctvom nárastu počtu obyvateľov využívajúcich cyklistickú komunikáciu.
  • Podpora naplnenia merateľných ukazovateľov Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 prostredníctvom úspešnej realizácie predkladaného projektu.

Aktivity projektu:

  • Budovanie novej cyklistickej komunikácie: Cyklistický chodník
  • Výstavba prístrešku pre cyklistov