Dnes je 24.07.2024, meniny má Vladimír
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesProjekty mestaImplementované projekty > Cyklistická radiála: Duklianska ulica, železničná, autobusová stanica, sídlisko Západ I, kód ITMS2014+ NFP302010V894

Cyklistická radiála: Duklianska ulica, železničná, autobusová stanica, sídlisko Západ I, kód ITMS2014+ NFP302010V894

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Názov projektu: Cyklistická radiála: Duklianska ulica, železničná, autobusová stanica, sídlisko Západ I, kód ITMS2014+ NFP302010V894

Číslo výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja

Použitý systém financovania: predfinancovanie/refundácia

Schválený nenávratný finančný príspevok: 203 503,39 EUR (95 %)

Spolufinancovanie Mesta Spišská Nová Ves: 10 710,70 EUR (5 %)

Ukončenie projektu: 2021

Stručný popis projektu:
Hlavným cieľom je zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy prostredníctvom budovania siete bezpečných cyklotrás a nadväzujúcej infraštruktúry v meste. Projekt zabezpečí riešenie funkčných prevádzkových vzťahov - doplnenie chýbajúcej infraštruktúry nemotorovej dopravy s cieľom vybudovať moderné komunikácie pre cyklistov v ťažiskovom priestore mesta Spišská Nová Ves. Účelom výstavby cykloradiály je úprava a rekonštrukcia komunikácií pre cyklistov v smere najviac využívanom, t. j. od centra mesta smerom na sídlisko Západ I a obec Smižany a ich prepojenie na autobusovú a železničnú stanicu.

Cieľ projektu:
Zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy prostredníctvom vybudovania modernej, bezpečnej cyklistickej komunikácie a nadväzujúcej doplnkovej cyklistickej infraštruktúry.

Špecifické ciele projektu:
Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Aktivity projektu:

  • Budovanie novej cyklistickej komunikácie: Cyklistický chodník
  • Budovanie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry: Exteriérový dizajn