Dnes je 04.12.2023, meniny má Barbora
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesProjekty mestaImplementované projekty > Budúcnosť vo vlastných rukách, ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves

Budúcnosť vo vlastných rukách, ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves

Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Názov projektu: Budúcnosť vo vlastných rukách, ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves

Číslo výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13 – Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja

Použitý systém financovania: refundácia

Schválený nenávratný finančný príspevok: 56 928,33 Eur (95%)

Spolufinancovanie Mesta Spišská Nová Ves: 2 996,23 Eur (5%)

Ukončenie projektu: -  

Stručný popis projektu: Projekt rieši obstaranie polytechnickej učebne a učebne IKT vrátane stavebno-technických úprav na Základnej škole Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves, zabezpečenie polytechnickej učebne vybavením didaktickými pomôckami a nástrojmi so zameraním na spracovanie kovov a dreva a učebne IKT interiérovým vybavením a IKT zariadením.

Cieľ projektu: Zvýšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl v Spišskej Novej Vsi prostredníctvom budovania odborných učební primárneho vzdelávania.

Špecifické ciele projektu: Zabezpečenie primeraných podmienok pre rozvoj základných pracovných zručností a návykov i rozvoj a skvalitňovanie IKT kompetencií žiakov.

Aktivity projektu:

Hlavné aktivity:

1. Stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania polytechnickej učebne a učebne IKT na ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves

2. Zriadenie polytechnickej učebne

3. Zriadenie IKT učebne

Podporné aktivity:

1. Riadenie projektu

2. Publicita projektu

Dosiahnutie cieľov sa bude merať prostredníctvom nasledovných štyroch merateľných ukazovateľov, a to Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl, Počet podporených základných škôl, Počet podporených učební IKT a Počet podporených učební prírodovedných.