Dnes je 21.04.2024, meniny má Ervín
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesOsobnosti a ocenenia mesta > Cena primátora mesta

Cena primátora mesta

17. 9. 2020: Ing. Rastislav Jacák
- za výrazný prínos pri rozvoji nášho mesta

Bol prvým demokraticky zvoleným primátorom Sp. Novej Vsi v období transformácie a vytvárania demokratického systému verejnej správy. V zložitých spoločensko-politických pomeroch osvedčil svoje diplomatické schopnosti v regionálnej i zahraničnej  samospráve. Sústredil sa na zachovanie historického jadra mesta a jeho obnovu. Podarilo sa mu obnoviť väčšinu budov, dokončiť rekonštrukciu Reduty, divadla a rozšíriť ZOO s okolím. Osobitnú pozornosť venoval bytovej výstavbe a príprave projektov na využitie pomoci z programov Európskej únie. Mesto počas jeho primátorstva získalo medzinárodný kredit, rozvíjalo sieť partnerských miest, ekonomických aj kultúrno-spoločenských vzťahov.

 

 

17. 9. 2020: Ing. Markéta Ďuríková
- za výrazný prínos pri rozvoji predškolského vzdelávania

Pred deviatimi rokmi sa stala vedúcou oddelenia sociálnych vecí Mestského úradu v Sp. Novej Vsi. V tejto funkcii osvedčila vrodenú empatiu k ľuďom prežívajúcim jeseň života, no aj k sociálne núdznym a odkázaným na pomoc. V rokoch 2012 – 2019 bola riaditeľkou Správy školských zariadení, rozpočtovej organizácie zodpovedajúcej za predprimárne vzdelávanie škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. M. Ďuríková s prehľadom zvládala zložité úlohy v riadení, financovaní a technickom zabezpečení týchto inštitúcií. Pohotovo riešila prevádzkové problémy škôlok, jedální a zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku. Manažérsku a ekonomickú sféru svojho profesionálneho pôsobenia neoddeliteľne spájala s ľudským prístupom k pracovnému tímu.

 

 

17. 9. 2020: Jednota dôchodcov Slovenska v Spišskej Novej Vsi
pri príležitosti 25. výročia založenia

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov v Sp. Novej Vsi vznikla na zakladajúcej schôdzi 20. januára 1994. Prvým predsedom sa stal Ing. Eduard Škerlík. Počas dvadsiatich piatich rokov rozpracovala viacero zaujímavých a úspešných projektov, akými bol napríklad dnes už tradičný Mesiac úcty k starším. Podporila založenie aj účinkovanie súborov Rozmarín, Markušovčan a zriadenie Rady starších. Členovia spišskonovoveskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska privítali možnosť vzdelávania sa, zúčastnili sa kurzov tvorivého písania a zapojili sa do rôznych projektov. Významný zástoj v živote i práci novoveskej Okresnej organizácie JDS patrí kultúre. Tradíciu deviatich doterajších ročníkov zaznamenáva projekt Umelecké slovo a jedenásťkrát sa uskutočnil cyklus podujatí venovaných ľudovej slovesnosti aj tradičnej kultúre. Vďaka ústretovosti Spišského divadla môžu dôchodcovia celého Slovenska od roku 2011 navštevovať predstavenia tejto profesionálnej scény za zľavnené vstupné. Na mimoriadnom sneme Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Sp. Novej Vsi sa 17. januára 2019 stal predsedom Ing. Štefan Handžák. Členskú základňu tvorí v súčasnosti 756 seniorov združených v siedmich miestnych a základných organizáciách.

 

 

17. 9. 2020: Ing. Lukáš Barč, in memoriam
- za prínos pri propagácii mesta Spišská Nová Ves
(ocenenie prevzal jeho otec)

Je zakladateľom internetového portálu „Novejša“. Do kolísky dostal dar tvorivého vnímania moderných informačných technológií. Už v smižianskej Základnej škole Povýšenia sv. kríža zvládol vlastnú webstránku. Zmaturoval na spišskonovoveskej Strednej priemyselnej škole. Promoval na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a technológií Technickej univerzity v Košiciach. Počas vysokoškolského štúdia bol webdizajnérom firmy Pathox, s. r. o., v Sp. Novej Vsi. Cez prázdniny brigádoval s kamarátmi v USA a zdokonaľoval sa v angličtine. Začal pracovať vo webovej divízii spišskonovoveskej firmy K_CORP, ale roku 2017 sa presťahoval do Košíc a nastúpil na pozíciu produktového manažéra firmy bart.sk, s. r. o. Srdcom verného lokálpatriota však neprestajne zotrvával na Spiši aj v Smižanoch. V roku 2018 vymyslel a založil lokálnu značku „Novejša“. Okrem značky oblečenia išlo o portál, na ktorom Lukáš písal o zaujímavých ľuďoch, mapoval dianie v Sp. Novej Vsi a podporoval zaujímavé podujatia.

11. 4. 2019: Mgr. Jolana Prochotská

Mgr. Jolana Prochotská tridsaťsedem rokov učila v Základnej škole na Komenského ulici. Úspešne sa angažovala v zavádzaní inovačných pedagogických metód, získala dánsky certifikát Lego dacta. Učebňa, ktorú v tejto škole zriadila, funguje dodnes. Pôsobí ako  predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi. Pod jej vedením miestny odbor vyvíja bohatú kultúrno-spoločenskú činnosť so zameraním na dejiny Spiša, mesta a osobností. Založila Klub dôchodcov Komenský pre učiteľov seniorov. Od roku 1961 je členkou Červeného kríža, päť rokov bola predsedníčkou Územnej rady Spiš a dlhoročnou darkyňou krvi. Angažuje sa v miestnom odbore v okresnej organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska a je podpredsedníčkou tejto organizácie. V roku 2011 iniciovala vznik Klubu Spoločnosti  Milana Rastislava Štefánika v našom meste a stala sa jeho podpredsedníčkou. Dve volebné obdobia bola poslankyňou Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi.

11. 4. 2019: Ing. Peter Herceg

Ing. Peter Herceg založil 21. 8. 2002 občianske združenie Spišiačik zoskupujúce rodičov a priateľov diabetických detí. Združenie sa usiluje pomáhať deťom a ich rodičom pri riešení problémov súvisiacich s ochorením detskej populácie na diabetes. Vďaka cieľavedomej aktivite oceneného dosahuje činnosť tohto združenia regionálny, celoslovenský aj medzinárodný rozmer. Svoje dlhoročné skúsenosti s prácou s diabetickými deťmi zúročil pri vydaní náučno-populárneho Dia šlabikára, o ktorý je veľký záujem. V súčasnom období pripravuje druhé, aktualizované vydanie.

11. 4. 2019: Bytové družstvo Spišská Nová Ves

Spoločnosť Bytové družstvo Spišská Nová Ves poskytuje vyše polstoročia vysoko profesionálny servis nielen v našom meste, ale taktiež v Krompachoch, Gelnici, Spišskom Podhradí, Spišských Vlachoch a okolitých obciach pre takmer 18-tisíc občanov nášho mesta. Spravuje vyše 7 800 bytov, v samotnom meste 5 210.

24. 8. 2018

Mgr. art. Radovan Michalov

- za prínos v oblasti kultúry na medzinárodnej úrovni

21. 6. 2018 

Ing. Tomáš Dražil, PhD., riaditeľ  Správy Národného parku Slovenský raj
- za výrazné zásluhy pri ochrane prírody a udržateľnom rozvoji cestovného ruchu v Slovenskom raji

26. 4. 2018
Magdaléna Kráľová
- za osobný prínos do rozvoja kultúrneho života Spišskej Novej Vsi

26. 4. 2018
Ľudmila Mlynárová
- za mimoriadne obetavú prácu s telesne a zdravotne postihnutými deťmi a mládežou

26. 4. 2018
Mgr. Ján Kučinský
- za výrazný podiel na rozvoji mesta Spišská Nová Ves 

26. 4. 2018 
Oldřich Šabek in memoriam
- za občiansku statočnosť v  boji za slobodu a demokraciu pri príležitosti 50. výročia augustových udalostí v roku 1968
- cenu prevzal syn pána Šabeka

5. 10. 2017

Walter Brantner
- za zásluhy rozvoja odpadového hospodárstva mesta Spišská Nová Ves
Ing. Dušan Magula
- za zásluhy rozvoja odpadového hospodárstva mesta Spišská Nová Ves
Ing. Oleg Leontiev
- za zásluhy rozvoja odpadového hospodárstva mesta Spišská Nová Ves

20. 4. 2017

doc. PhDr. Ivan Chalupecký (tretí zľava)
za výrazný prínos pri sprístupňovaní histórie mesta Spišská Nová Ves a regiónu Spiš

doc. PhDr. Michal Slivka, CSc. (tretí zprava)
- za výrazný prínos v oblasti objavovania a popularizácie dejín Spiša

Ján Magdoško (prvý zprava)
za osobný prínos pri rozvoji športového života

Ing. Marián Užák a Peter Andrikowský (prvý zľava)
- obom  za výrazný prínos v oblasti zamestnanosti v meste a regióne Spiš.

Ing. Ivan Tkáč, in memoriam 
za mimoriadny prínos pri zachovávaní kultúrneho dedičstva regiónu Spiš a za podporu športu v meste Spišská Nová Ves

15. 7. 2016

Youngstown - Spišská Nová Ves Sister Cities Program, Inc.
v zastúpení p. Jamesom M. Benchom 

- za mimoriadny prínos pri budovaní partnerských vzťahov s mestom Youngstown a za významnú podporu rozvoja mesta Spišská Nová Ves

(Na fotografii zľava: Ing. Lucia Kormošová, vedúca referátu CR a zahraničných vzťahov MsÚ, J. M. Bench s manželkou Kay)

26. 10. 2015

Dana Říhová

-  za výrazný prínos v oblasti gastronómie

28. 8. 2015

RSDr. Juraj Beňa

- za uchovávanie a rozvoj ľudovej hmotnej kultúry a remeselných výrobných tradícií v regióne Spiš

12. 3. 2015

Miestny odbor Matice slovenskej

- za výrazný prínos pri prezentácii slovenskej literatúry, propagácii slovenského umenia, vzdelávaní mládeže v oblasti histórie mesta, Spiša i Slovenska a pri príležitosti 95. výročia založenia

Igor Dibák, in memoriam

- za prínos v oblasti kultúry a umeleckého školstva

Obvodné oddelenie PZ SR v Spišskej Novej Vsi

- za dosiahnuté vynikajúce výsledky a výrazné zlepšenie bezpečnostnej situácie v meste Spišská Nová Ves

22. 5. 2014

Ján Petrík

- za výrazný prínos v sprístupňovaní histórie mesta

19. 7. 2013

akademický sochár Štefan Kovaľ

- za výrazný podiel pri obnove kultúrnych pamiatok mesta

13. 3. 2013

MUDr. Erika Zimová

- za celoživotné dielo v oblasti zdravotníctva

Ladislav Jiroušek

- za celoživotné dielo v oblasti propagácie a vydavateľskej činnosti

Tibor Gurin

- za celoživotné dielo v oblasti insitného umenia

18. 10. 2012

Ing. Vladimír Čech
(riaditeľ spoločnosti Brantner Nova, s. r. o.)

- pri príležitosti 20. výročia vzniku Brantner Nova, s. r. o.
- za osobný prínos pri rozvoji mesta a regiónu

9. 11. 2012

Ing. Emil Labaj
(riaditeľ Mestského kultúrneho centra)

- za osobný prínos pri rozvoji kultúrneho života v meste Spišská Nová Ves

15. 10. 2011

Jazdecký klub Slávia

- za rozvoj jazdeckého športu a vzornú reprezentáciu mesta
- pri príležitosti 50. výročia založenia jazdeckého klubu v Spišskej Novej Vsi

13. 10. 2011

Stredná priemyselná škola strojnícka v Spišskej Novej Vsi

- za výrazný podiel do rozvoja mesta v oblasti odborného stredného školstva
- pri príležitosti 30. výročia založenia školy

23. 9. 2011

Ivan Mirek
(športovec, tréner, člen Klubu plávania)

- za vynikajúcu trénerskú prácu s mládežou v Klube plávania a úspešnú reprezentáciu mesta Spišská Nová Ves
- pri príležitosti životného jubilea 70 rokov

17. 6. 2011

Mestská polícia SNV

- pri príležitosti 20. výročia zriadenia

11. 6. 2011

Štefan Tkáč
(štartér, spoluzakladateľ Spišských stredoškolských hier mládeže, rozhodca, tréner, organizátor najvyšších celoslovenských športových podujatí v regióne)

- za organizovanie športových podujatí v meste Spišská Nová Ves pri príležitosti životného jubilea 75 rokov

15. 2. 2011

Július Hudáček
(hokejista)

- za reprezentáciu mesta, podporu a rozvoj športu;
- pri príležitosti slávnostného vyhodnotenia ankety Najlepší športovci mesta za rok 2010.

Martin Bartalský
(vodný lyžiar)

- za reprezentáciu mesta, podporu a rozvoj športu;
- pri príležitosti slávnostného vyhodnotenia ankety Najlepší športovci mesta za rok 2010.

Vendelín Ivančík
(športový redaktor)

- za reprezentáciu mesta, podporu a rozvoj športu;
- pri príležitosti slávnostného vyhodnotenia ankety Najlepší športovci mesta za rok 2010.

23. 3. 2011

Ing. Pavol Kubičár

PhDr. Peter Karpinský, PhD.

25. 2. 2010

Monika Korbová
(bodyfitnesska)

- za reprezentáciu mesta, podporu a rozvoj športu;
- pri príležitosti slávnostného vyhodnotenia ankety Najlepší športovci mesta za rok 2009.

Hokejový klub OSY
(ženské hokejové družstvo)

- za reprezentáciu mesta, podporu a rozvoj športu;
- pri príležitosti slávnostného vyhodnotenia ankety Najlepší športovci mesta za rok 2009.

Volejbalový klub ženy
(ženské volejbalové družstvo)

- za reprezentáciu mesta, podporu a rozvoj športu;
- pri príležitosti slávnostného vyhodnotenia ankety Najlepší športovci mesta za rok 2009.

25. 8. 2010

MUDr. Elena Gajdošová

- za osobný prínos do rozvoja mesta v oblasti zdravotníctva;
- pri príležitosti životného jubilea 60 rokov.

4. 11. 2010

Mária Findurová
(dlhoročná vedúca Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade)

- za všetko dobré a krásne, čo urobila pre občanov mesta;
- pri príležitosti životného jubilea 60 rokov.

10. 12. 2010

Základná umelecká škola Spišská Nová Ves

- za rozvoj umeleckej výchovy a kultúrneho života v meste;
- pri príležitosti 70. výročia založenia školy.

20. 12. 2010

Pavol Bugoš

- za mimoriadne obetavú záchranu ľudského života.

 

 

 

 

 

26. 3. 2009

Rudolf Tirpák

- za rozvoj umeleckého školstva v meste Spišská Nová Ves.

30. 4. 2009

Kamil Drab
(ikonopisec, sakrálny umelec, autor mozaikovej výzdoby v Chráme Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi)

- za vytvorenie impozantnej mozaikovej výzdoby v gréckokatolíckom Chráme Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi.

Mgr. Jaroslav Matys
(zborový farár Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v Spišskej Novej Vsi)

- za rozvoj duchovného života v meste Spišská Nová Ves a za charitatívnu pomoc obyvateľom mesta;
- pri príležitosti 20. výročia ordinácie za kňaza.

PaedDr. Jaroslav Štefanko
(dekan a farár Gréckokatolíckej cirkvi, Farnosť Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi)

- za rozvoj duchovného života v meste Spišská Nová Ves;
- pri príležitosti 20. výročia kňazskej vysviacky.

Karol Dzurik
(zakladateľ Zooparku, terajšej Zoologickej záhrady v Spišskej Novej Vsi a jej dlhoročný riaditeľ)

- za založenie, zveľaďovanie a vedenie Zoologickej záhrady v Spišskej Novej Vsi;
- pri príležitosti 20. výročia založenia Zoologickej záhrady v Spišskej Novej Vsi a pri príležitosti životného jubilea 70 rokov.

Hudobná skupina Smola a Hrušky
(Dáša Kramárová, Lukáš Pavelka, Jozef Kramár, Vojtech Král, Štefan Ondáš)

- za doterajší prínos v oblasti populárnej hudby a za úspešnú reprezentáciu mesta Spišská Nová Ves.

 

7. 11. 2009

Anton Rusnák

- za rozvoj mesta v oblasti športu a za dlhoročnú obetavú, nadšenú prácu s mládežou v cestnej cyklistike;
- pri príležitosti životného jubilea 60 rokov.

24. 1. 2008

Ing. Sergej Kozlík, CSc.
(poslanec Európskeho parlamentu)

- za významnú pomoc pri etablovaní spoločnosti Embraco Slovakia, s. r. o., v Spišskej Novej Vsi.

Ing. Viliam Mjartan

- za iniciatívu pri etablovaní firmy Embraco Slovakia, s. r. o., v Spišskej Novej Vsi.

Vdp. ThLic. Anton Mišek
(dekan Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť v Spišskej Novej Vsi)

- za rozvoj duchovného života v meste Spišská Nová Ves;
-
pri príležitosti 25. výročia kňazskej vysviacky.

PaedDr. Jozef Joppa
(riaditeľ Galérie umelcov Spiša, Spišská Nová Ves)

- za založenie Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, za jej úspešné budovanie, obsahové naplnenie a profiláciu jej odborného zamerania;
-
pri príležitosti životného jubilea 60 rokov a 20. výročia vzniku Galérie umelcov Spiša.

Mgr. Igor Kováč
(odchovanec spišskonovoveskej atletiky, bronzový na Majstrovstvách sveta v Aténach 1997, reprezentant v behu cez prekážky na 110 m)

- za dlhoročnú reprezentáciu mesta Spišská Nová Ves v oblasti športu.

 

Divadelný súbor Hviezdoslav pri Mestskom kultúrnom centre v Spišskej Novej Vsi

- za rozvoj ochotníckeho divadla;
-
pri príležitosti 75. výročia založenia súboru.

Folklórny súbor Čačina pri Mestskom kultúrnom centre v Spišskej Novej Vsi

- za prezentáciu folklóru na Slovensku i v zahraničí;
-
pri príležitosti 35. výročia vzniku súboru.

27. 3. 2008

Mgr. Alžbeta Komárová
(riaditeľka Gymnázia na Školskej ul., Spišská Nová Ves)

- za dlhoročný prínos a prácu vo výchovno-vzdelávacom procese;
- pri príležitosti osláv Dňa učiteľov.

PaedDr. Milan Varga
(bývalý riaditeľ Strednej priemyselnej školy drevárskej, Spišská Nová Ves)

- za dlhoročný prínos a prácu vo výchovno-vzdelávacom procese;
- pri príležitosti osláv Dňa učiteľov.

PaedDr. Vladimír Klein, PhD.
(vysokoškolský učiteľ, vedecký pracovník a vedúci detašovaného pracoviska Výskumno - vzdelávacie a poradenské centrum Univerzity Konštantína Filozofa Nitra v Spišskej Novej Vsi)

- za dlhoročný prínos a prácu vo výchovno-vzdelávacom procese;
- pri príležitosti osláv Dňa učiteľov.

7. 6. 2008

PhDr. Jozef Kuruc
(klasický filológ, regionálny historik a pedagóg, dlhoročný riaditeľ Štátneho okresného archívu v Spišskej Novej Vsi, držiteľ medaily Pavla Krížka za rozvoj archívnictva v SR, ideový poradca vzniku a autor primátorských insígnií, autor grafickej predlohy návrhu súčasného erbu mesta)

- za rozvoj mesta a výrazný prínos pri zdokumentovávaní histórie mesta;
- pri príležitosti životného jubilea 75 rokov.

Štefan Ringoš
(zakladateľ divadelného krúžku v Novoveskej Hute, režisér, dramaturg, herec, 30 rokov predseda Požiarnej ochrany (PO) a predseda revíznej komisie v OV PO v Novoveskej Hute, v súčasnosti tajomník PO a predseda Klubu dôchodcov v Novoveskej Hute, kronikár)

- za rozvoj mesta Spišská Nová Ves v oblasti kultúry a požiarnej ochrany i za vedenie Klubu dôchodcov v Novoveskej Hute;
- pri príležitosti životného jubilea 75 rokov.

5. 7. 2008

Ján Harničár
(od r. 1961 pôsobil v SNV vo vtedajšom Osvetovom dome, pomohol vyčleniť kultúrnu činnosť do samostatného zariadenia mesta, tzv. Mestskej osvetovej besedy (dnešné Mestské kultúrne centrum), zakladateľ mnohých kurzov, ľudových akadémií, ochotníckych súborov, stál pri obnove a renovácii priestorov v Redute, organizátor rôznych koncertov, výstav a podujatí, zakladateľ Mestského rozhlasového štúdia, zaslúžil sa o vydávanie Spravodajcu mesta (predchodcu dnešného Informátora), v r. 1977 - 1986 predseda basketbalového klubu LB SNV)

- za bohatú osvetovú činnosť  a zásluhy v prospech kultúrneho, spoločenského a športového rozvoja nášho mesta;

- pri príležitosti životného jubilea 70 rokov.

12. 9. 2008

Prof. Martin Huba
(herec, režisér, profesor VŠMU v Bratislave)

- za šírenie myšlienok humanizmu;
- pri príležitosti konania 6. ročníka sociálno-vedeckej konferencie "Rodina v bezpečí - zdravotné, psychické a sociálno-právne aspekty života súčasnej rodiny", nad ktorou prevzal záštitu.

 

2. 10. 2008

Ing. Peter König (vľavo)
(ochotnícky herec Divadelného súboru Hviezdoslav, hosťujúci herec v profesionálnom Spišskom divadle)

- za prínos pri rozvoji mesta v oblasti kultúry na úseku ochotníckeho divadla;
- pri príležitosti životného jubilea 70 rokov.

Jozef Gavlák (vpravo)
(ochotnícky herec Divadelného súboru Hviezdoslav, hosťujúci herec v profesionálnom Spišskom divadle)

- za prínos pri rozvoji mesta v oblasti kultúry na úseku ochotníckeho divadla;
- pri príležitosti životného jubilea 70 rokov.

29. 11. 2008

PhDr. Ružena Kormošová
(historička, pedagogička a výchovná poradkyňa na Gymnáziu Školská 7 v Spišskej Novej Vsi)

- za rozvoj mesta Spišská Nová Ves v oblasti histórie a propagovania dejín mesta;
- pri príležitosti 740. výročia prvej písomnej zmienky o meste Spišská Nová Ves, resp. konania vedeckej konferencie o dejinách mesta "Spišská Nová Ves v zrkadle času".

4. 12. 2008

Dana Rosová
(vedúca spoločenskovedného oddelenia Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi)

- za dlhoročnú prácu v oblasti odkrývania a propagácie histórie mesta Spišská Nová Ves;
- pri príležitosti 740. výročia prvej písomnej zmienky o meste Spišská Nová Ves, resp. konanej vernisáži výstavy "Genius Loci mesta 21. storočia" a novej stálej expozície "Spišská Nová Ves v horizonte času a z každodenného života" v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi.

19. 12. 2008

Ján Mlynárčik

- za rozvoj mesta Spišská Nová Ves v oblasti športu a za prácu s mládežou v športovej streľbe;
- pri príležitosti životného jubilea 70 rokov.

17. 12. 2007

MUDr. Ondrej Karniš

- za výrazný prínos do rozvoja mesta najmä v oblasti zdravotníctva;
- pri príležitosti životného jubilea.

15. 12. 2005

Ing. Ľubor Rusina
(riaditeľ akciovej spoločnosti Emkobel)

- pri príležitosti ukončenia pracovného pomeru, za osobný prínos pri transformácii, modernizácii a efektívne prevádzkovanie tepelného hospodárstva v meste Spišská Nová Ves.

 

4. 12. 2004

plk. JUDr. Vladislav CHROUST

- pri príležitosti 55. narodenín,
- za kvalitné výsledky na úseku odhaľovania trestnej činnosti vo funkcii riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej republiky v Spišskej Novej Vsi.

15. 12. 2004

TV Reduta

- pri príležitosti 10. výročia vzniku,
- za rozvoj a propagáciu mesta.

 

 

18. 6. 2003                          

Obvodné oddelenie Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi

- pri príležitosti Dňa polície,
- za dlhodobé dosahovanie kvalitných výsledkov na úseku odhaľovania trestnej činnosti.


6. 9. 2003                            

Michal Faltin

- pri príležitosti 60. narodenín,
- za celoživotnú aktívnu činnosť v Dobrovoľnom hasičskom zbore mesta Spišská Nová Ves a vyšších zväzových orgánoch.


3. 12. 2003                          

Danilo Osmar Roos

- pri príležitosti ukončenia funkcie,
- za rozvoj mesta - pôsobením ako generálny riaditeľ v EMBRACO Slovakia, s. r. o., prispel k zníženiu nezamestnanosti v regióne.