Dnes je 25.05.2024, meniny má Urban
Mesto Spišská Nová Ves
 
   PodnikateľDoprava > Parkovanie

Parkovanie

Úhrada za dočasné parkovanie (parkovné) motorových vozidiel na vymedzenom úseku miestnych komunikácií a parkovísk sa vyberá za jedno parkovacie miesto za každú začatú polhodinu zakúpením parkovacieho lístka v automate, jednorazovou parkovacou kartou, celoročnou parkovacou známkou alebo podľa podmienok na vymedzenom úseku alebo parkovisku.
 
 
Parkovné za dočasné parkovanie motorových vozidiel sa platí v čase:
 
 • pondelok - piatok: 8.00 - 18.00 hod.
 • sobota: 8.00 - 13.00 hod. (zdarma pre parkoviská s obsluhou)
 • nedeľa, štátne sviatky: bez poplatkov
Výška parkovného:                ½ hod.                                  1 hod.
 • Zóna I                             0,70 €                                    1,40 €
 • Zóna II                            0,50 €                                    1,00 €
Parkovisko pri cintoríne prvých 60 min. zdarma, následne 0,50 €/30 min.

 

Vymedzenie zón:
 • Zóna I: Letná ulica, Zimná ulica, parkovisko pri Redute
 • Zóna II
  Parkovisko zadný trakt Letná ulica č. 26 - 49,
  Parkovisko zadný trakt Letná ulica č. 50 - 78,
  Parkovisko Štefánikovo námestie,
  Parkovisko Námestie SNP (pri Detskej poliklinike),
  Parkovisko Školská ulica (pri bývalom Okresnom súde),
  Parkovisko U. J. Fabiniho (pri železničnej stanici),
  Parkovisko Stará cesta (za Domom kultúry),
  Parkovisko Chrapčiakova ulica (pri autobusovom nástupišti),
  Parkovisko pri cintoríne (Slovenská ulica),
  Parkovisko pri trhovisku (stredný riadok).
Celoročná parkovacia známka pre všetky parkovacie miesta:
 • Fyzická osoba, právnická osoba, podnikatelia:                        50,00 €/rok
Zníženie ceny celoročnej parkovacej známky na sumu 20,00 €/kalendárny rok platí pre fyzické osoby, ktoré sú majiteľmi motorového vozidla a majú trvalý pobyt na uliciach:
- Letná 50 - 78
- Zimná 33 - 93
- Gorazdova 2 - 24 (párne čísla), 1 - 17 (nepárne čísla)
- Štefánikovo námestie 7 - 21 (nepárne čísla)
- Námestie SNP 1, 3, 5, 7.
Vlastnícky vzťah k motorovému vozidlu a trvalý pobyt budú fyzické osoby preukazovať predložením technického preukazu k nahliadnutiu.
 
Miesto predaja parkovacej známky:
 • pokladňa Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo námestie č. 1, prízemie vpravo, č. dv. 105
Parkovaciu známku je potrebné:
 • nalepiť na ľavú stranu bočného (dverového) alebo zadného skla motorového vozidla.
Platnosť celoročných parkovacích známok:
 • časovo neobmedzená v príslušnom roku,
 • 31. január nasledujúceho roka.

CELOROČNÁ PARKOVACIA ZNÁMKA

Informácia pre motoristov

Motoristi majú možnosť zakúpenia ročných parkovacích známok, ktoré sú platné pre všetky spoplatnené parkoviská na území mesta Spišská Nová Ves.

Výška jednorazového parkovného, resp. celoročného parkovného je v zmysle platného VZN č. 05/2019 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné platené parkovanie motorových vozidiel.

Výška parkovného (ročná parkovacia známka) je:
pre fyzické osoby, 
pre právnické osoby a pre podnikateľov  - 50 EUR/rok.

Upozorňujeme, že pri kúpe parkovacej známky v pokladni MsÚ je potrebné predložiť platný technický preukaz!

Miesto predaja parkovacej známky:

 • pokladňa Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo námestie č. 1, prízemie vpravo, č. dv. 105

Parkovaciu známku je potrebné:

 • nalepiť na ľavú stranu bočného (dverového) alebo zadného skla motorového vozidla.

Platnosť celoročných parkovacích známok:

 • časovo neobmedzená v príslušnom roku,
 • 31. január nasledujúceho roka.

SMS MOBIL PARKING

1. Vodič zaparkuje na vyhradenom parkovisku, pošle SMS na tel. číslo 2200 s evidenčným číslom vozidla v tvare:

 • SN medzera A1 medzera EČV
  - pre parkovaciu zónu I - Letná, Zimná ul., parkovisko za Redutou, parkovné 0,70 € za 30 minút.
 • SN medzera A2 medzera EČV     - pre parkovaciu zónu II - obslužná komunikácia zadný trakt Letná ul. č. 26 - 49, 60 - 78, Štefánikovo námestie - pred poštou, Námestie SNP - pred detskou poliklinikou, Školská ulica, Fabiniho ulica, Stará cesta, Chrapčiakova ulica - autobusová stanica, Slovenská ul. - parkovisko pri cintoríne, Radničné námestie - parkovisko pri trhovisku,  parkovné 0,50 € za 30 minút.

2. Vodič do 30 sekúnd obdrží spätnú SMS s potvrdením miesta, parkovacej zóny, ceny a času platnosti zaplateného parkovného. Ak správu neobdrží, parkovné nebolo uhradené.

3. Desať minút pred uplynutím doby platnosti úhrady parkovného vodič dostane upozorňujúcu SMS. Obnova (predĺženie) parkovného je možná opätovným odoslaním pôvodnej SMS.

Daňový doklad je možné získať vytlačením dokladu na web stránke http://www.smslistky.sk/parking/ po zadaní kódu z obdržanej potvrdzujúcej SMS správy.

Všetky odchádzajúce aj prichádzajúce SMS sú zahrnuté v cene parkovného.

Dostupnosť služby: Telekom, Orange Slovensko, O2 Slovakia.
Službu technicky zabezpečuje spoločnosť A SMS, s. r. o.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves v zmysle podľa § 6 ods. 1 a 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vydalo

 

 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019

o vymedzení úsekov miestnych komunikácii na dočasné platené parkovanie motorových vozidiel

účinné od 1. 1. 2020, na základe ktorého:

 

1.  Na dočasné spoplatňované parkovanie motorových vozidiel sa vymedzujú úseky miestnych komunikácií:

Zóna I: Letná ulica, Zimná ulica, Reduta
 
Zóna II: obslužná komunikácia zadný trakt Letná ul. č. 26 - 49, 50 - 78
a)     Parkovisko Štefánikovo námestie (pred poštou),
b)     Parkovisko na Námestí SNP (pri detskej poliklinike),
c)     Parkovisko Školská ulica (pri bývalom okresnom súde),
d)     Parkovisko Ul. J. Fabiniho (pri železničnej stanici),
e)     Parkovisko Stará cesta (za Domom kultúry),
f)      Parkovisko Chrapčiakova ulica (pri autobusovom nástupišti),
g)     Parkovisko pri cintoríne (Slovenská ulica),
h)     Parkovisko pri trhovisku (stredný riadok).

 

2. Na informatívnych prevádzkových tabuliach budú uvedené údaje, za akých podmienok možno parkoviská používať, vrátane spôsobu úhrady (zakúpením parkovacej karty, lístka z parkovacieho automatu, výber parkovného povereným pracovníkom, platenie mobilným telefónom), názov prevádzkovateľa, práva a povinnosti parkujúceho, v akom čase je parkovisko spoplatnené, symbol spôsobu státia, poplatky za parkovanie a ďalšie potrebné údaje.
 
3. Úhrada za dočasné parkovanie (parkovné) motorových vozidiel na vymedzenom úseku miestnych komunikácií a parkovísk sa vyberá za jedno parkovacie miesto za každú začatú polhodinu zakúpením parkovacieho lístka v automate, jednorazovou parkovacou kartou, celoročnou parkovacou známkou alebo podľa podmienok na vymedzenom úseku alebo parkovisku.

 

4. Parkovné za dočasné parkovanie motorových vozidiel sa platí v čase:
 
 • pondelok - piatok: 8.00 - 18.00 hod.
 • sobota: 8.00 - 13.00 hod. (zdarma pre parkoviská s obsluhou)
 
 • nedeľa, štátne sviatky: bez poplatkov
 
5. Výška parkovného:
                                                 ½ hod.                                  1 hod.
            Zóna I                             0,70 €                                    1,40 €
            Zóna II                            0,50 €                                    1,00 €

 

6. Celoročná parkovacia známka pre všetky parkovacie miesta:

Fyzická osoba, právnická osoba, podnikateľ:                        50,00 €/rok
 

7. Zníženie ceny celoročnej parkovacej známky na sumu 20,00 €/kalendárny rok platí pre fyzické osoby, ktoré sú majiteľmi motorového vozidla a majú trvalý pobyt na uliciach:

- Letná 50 - 78
- Zimná 33 - 93
- Gorazdova 2 - 24 (párne čísla), 1 - 17 (nepárne čísla)
- Štefánikovo námestie 7 - 21 (nepárne čísla)
- Námestie SNP 1, 3, 5, 7.

Vlastnícky vzťah k motorovému vozidlu a trvalý pobyt budú fyzické osoby preukazovať predložením technického preukazu k nahliadnutiu.

8. Od platenia parkovného sú oslobodené osoby zdravotne t‘ažko postihnuté prepravované vozidlom s viditeľne umiestneným parkovacím preukazom vydaným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.