Dnes je 25.06.2024, meniny má Tadeáš
Mesto Spišská Nová Ves
 
   PodnikateľDoprava > Dopravné značenie

Dopravné značenie

Určenie dopravného značenia

Určenie použitia (trvalého, dočasného) dopravného značenia a dopravných zariadení

Vybavuje:

Oddelenie výstavby a dopravy, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, 2. poschodie

 

 

Mesto Spišská Nová Ves ako príslušný cestný správny orgán v zmysle § 3, ods. 2, Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, s poukázaním na zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva určenie dopravného značenia na základe žiadosti, ktorá musí obsahovať náležité údaje a potrebné prílohy (podľa priložených vzorov na jednotlivé druhy určení dopravného značenia).

Postup vybavenia:

Na základe podanej žiadosti o vydanie určenia dopravného značenia a dopravných zariadení, ktorá musí byť odsúhlasená s OR PZ SR, ODI Spišská Nová Ves, sa do 30 dní vydá určenie dopravného značenia a dopravných zariadení v zmysle zákona 135/1961 Zb., § 3 ods. 2 v súčinnosti s vykonávacou vyhláškou č. 9/2009.

Sadzba poplatku:

 

  • Za vydanie rozhodnutia o určení dopravného značenia a dopravných zariadení sa nevyrubuje správny poplatok.

Prílohy k žiadosti: