Dnes je 10.12.2023, meniny má Radúz
Mesto Spišská Nová Ves
 
   PodnikateľAko vybaviť ...?Stavebný úrad > Vyjadrenie k výstavbe domu

Vyjadrenie k výstavbe domu

Agenda územného plánovania

Mesto Spišská Nová Ves je vecne a územne príslušným orgánom územného plánovania pre všetky stavebné a ostatné investičné zámery, realizované v katastrálnom území mesta Spišská Nová Ves v zmysle § 4 odst. 3 písm d) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Referát územného plánovania vydáva súhlas, stanovisko, alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti a k umiestneniu prevádzky na území obce.

Doporučujeme pred kúpou a predajom pozemkov, pred započatím projektovej prípravy, pred podaním žiadosti o vydanie územného rozhodnutia, pred podaním žiadosti o vydanie stavebné povolenia, zistiť v akom vzťahu je váš zámer vo vzťahu k aktuálnej územnoplánovacej dokumentácii a možnosti využitia územia.

Vybavuje:

Referát územného plánovania, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, 2. posch.
 
Ing. Anna da Cruz, tel.: 053/415 23 22, anna.dacruz(at)mestosnv.sk


Postup na vybavenie žiadosti:

Po spracovaní projektových dokumentácií sa vyjadrujeme, pred vydaním rozhodnutí a  povolení stavebným úradom stanoviskom.

Orgán územného plánovania má pre klientov k dispozícii tlačivá pre poskytnutie potrebných informácií:

Po prijatí žiadosti v podateľni MsÚ, kde sa žiadosť zaprotokoluje dňom podania do podacieho denníka, je odstúpená na príslušné oddelenie na vybavenie.

Lehota vybavenia:

Vydanie stanoviska do 30 dní, v zložitých prípadoch do 60 dní.

Prílohy:

 • kópia z katastrálnej mapy so zakreslením navrhovanej výstavby alebo s vyznačením predmetných parciel,
 • geometrický plán - aktuálny doklad o vzťahu investora k pozemkom,

  projektová dokumentácia stavby )1

  - Situácia so zakreslením existujúcich inžinierskych sietí a navrhovanej výstavby a s  dokumentovaním vzťahu navrhovanej stavby k susedným nehnuteľnostiam - odstupy domov, uličná čiara, dopravný prístup, napojenie na inž. siete )1

  - Stanovisko Pamiatkového úradu Košice (v prípade, že navrhovaný zámer je v pamiatkovej zóne, alebo v ochrannom pásme pamiatkovej zóny).
 • dokumentácia k zámeru,
 • list vlastníctva alebo doklad o inom práve k pozemku,
 • situácia so zakreslením exist. inžinierskych sietí a navrhovanej výstavby.

Správne poplatky

Bez poplatku.