Dnes je 25.07.2024, meniny má Jakub
Mesto Spišská Nová Ves
 
   PodnikateľAko vybaviť ...?Stavebný úrad > Stavebné úpravy bytu

Stavebné úpravy bytu

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác podľa § 57 Zákona č. 50/76 Zb. - Stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 6 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.

Vybavuje:
Referát stavebného poriadku, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1,
2. posch.

Ing. Júlia Sadová, 053/4152 325, julia.sadova(at)mestosnv.sk
Ing. Gabriela Ľorková, 053/4152 323, gabriela.lorkova@mestosnv.sk
Ing. Katarína Augustiniová, 053/4152 320, katarina.augustiniova(at)mestosnv.sk
Mgr. Tatiana Koršalová, 053/4152 321, tatiana.korsalova@mestosnv.sk
Ing. Zuzana Krajňáková, 053/4152 326, zuzana.krajnakova@mestosnv.sk

Ing. Juraj Sad, PhD., 053/4152 324, juraj.sad(at)mestosnv.sk

 

 

Postup na vybavenie žiadosti:

Žiadateľ adresuje písomné Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác na:
 
Mestský úrad
Štefánikovo námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves
 
 

 

Ohlásenie musí obsahovať:

  • identifikačné údaje žiadateľa,
  • identifikačné údaje bytu, nebytového priestoru,
  • popis požadovaných úprav, špecifikácia a rozsah prác.

 

Doklady k žiadosti:

  • Doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, prípadne čestné vyhlásenie o práve stavebníka k pozemku, ktoré nahradí tento doklad. Ak je stavba v spoluvlastníctve, aj súhlas ostatných vlastníkov s uskutočnením stavebných úprav a prác.
  • Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravy alebo práce bude uskutočňovať nájomca.
  • Stanovisko orgánu pamiatkovej starostlivosti, ak sa práce majú vykonávať na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území (zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatok).

Dôležité dokumenty

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie jednoduchej stavby
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením
Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
Žiadosť o povolenie odstánenia stavbySadzobník správnych poplatkov, dokument PDF