Dnes je 18.04.2024, meniny má Valér
Mesto Spišská Nová Ves
 
   PodnikateľAko vybaviť ...?Stavebný úrad > Povolenie terénnych úprav

Povolenie terénnych úprav

Povolenie sa vydáva podľa § 71 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) po predchádzajúcom správnom konaní primerane v zmysle ustanovení §-ov 58 - 65  stavebného zákona. Vydáva sa na základe návrhu stavebníka.

Vybavuje:

Referát stavebného poriadku, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1,
2. posch.

Ing. Júlia Sadová, 053/4152 325, julia.sadova(at)mestosnv.sk
Ing. Gabriela Ľorková, 053/4152 323, gabriela.lorkova@mestosnv.sk
Ing. Katarína Augustiniová, 053/4152 320, katarina.augustiniova(at)mestosnv.sk
Mgr. Tatiana Koršalová, 053/4152 321, tatiana.korsalova@mestosnv.sk
Ing. Zuzana Krajňáková, 053/4152 326, zuzana.krajnakova@mestosnv.sk

Ing. Juraj Sad, PhD., 053/4152 324, juraj.sad(at)mestosnv.sk

 

 

Postup na vybavenie žiadosti:

Žiadateľ adresuje žiadosť na:
 
Mestský úrad
Štefánikovo námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves
 
 

Žiadosť musí obsahovať:

spolu s prílohami náležitosti, uvedené v § 12, 13, 14, 15 alebo 16 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.:

  • meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) žiadateľa;
  • druh, účel, miesto a predpokladaný čas trvania terénnych úprav;
  • druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých sa majú terénne úpravy uskutočňovať, s uvedením vlastníckych alebo iných práv;
  • časový priebeh vykonávania terénnych úprav;
  • údaj o tom, kto spracoval dokumentáciu a kto bude vykonávať terénne úpravy;
  • zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi.

Prílohy k žiadosti:

  • doklad, ktorým žiadateľ preukazuje právo uskutočniť na pozemku terénne úpravy;
  • dokumentácia terénnych úprav v troch vyhotoveniach;
  • doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti, a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce;
  • územné rozhodnutie, ak ho vydal iný orgán než stavebný úrad príslušný na povolenie terénnych úprav.


Sadzobník správnych poplatkov
, dokument PDF