Dnes je 15.04.2024, meniny má Fedor
Mesto Spišská Nová Ves
 
   PodnikateľAko vybaviť ...?Stavebný úrad > Povolenie odstránenia stavby

Povolenie odstránenia stavby

Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby sa vydáva podľa § 88 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) po predchádzajúcom správnom konaní.

 

Vybavuje:

Referát stavebného poriadku, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1,
2. posch.

Ing. Júlia Sadová, 053/4152 325, julia.sadova(at)mestosnv.sk
Ing. Gabriela Ľorková,
053/4152 323, gabriela.lorkova@mestosnv.sk
Ing. Katarína Augustiniová, 053/4152 320, katarina.augustiniova(at)mestosnv.sk
Mgr. Tatiana Koršalová, 053/4152 321, tatiana.korsalova@mestosnv.sk
Ing. Zuzana Krajňáková, 053/4152 326, zuzana.krajnakova@mestosnv.sk

Ing. Juraj Sad, PhD., 053/4152 324, juraj.sad(at)mestosnv.sk

 

Postup na vybavenie žiadosti:

Žiadateľ adresuje písomnú žiadosť o povolenie odstránenia stavby

na:

Mestský úrad
Štefánikovo námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves

 

 

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby musí obsahovať:

 • meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) vlastníka stavby;
 • druh, účel, miesto a označenie stavby podľa katastra nehnuteľností;
 • dôvody odstránenia stavby a predpokladaný termín začatia a skončenia prác;
 • názov a sídlo odborne vybavenej právnickej osoby,ktorá odstránenie stavby vykoná; ak vlastník bude odstraňovať stavbu svojpomocou, uvedie meno a adresu oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstraňovaním stavby;
 • údaj, či sa stavba odstráni použitím trhavín;
 • údaje o tom, ako sa naloží s vybúraným materiálom a kam sa prebytočný materiál uloží; zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi;
 • informácia o tom, ako sú zabezpečené doterajším nájomcom bytov a nebytových priestorov náhradné byty, ubytovanie alebo priestory;
 • ako bude využitý uvoľnený pozemok,
 • návrh na opatrenia na susednom pozemku alebo na stavbe, ak sa majú z týchto nehnuteľností vykonávať búracie práce alebo ak sa majú tieto nehnuteľnosti inak použiť.

 

Prílohy k žiadosti:

 • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo k pozemkom;
 • technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku,
 • v prípade radovej zástavby statické posúdenie, ktorým sa preukazuje zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb a ich bezpečného užívania;
 • vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby;rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
 • pri stavbe, v ktorej bolo zabudované jadrové zariadenie, povolenie úradu jadrového dozoru udelené na základe posúdenia dokumentácie o jadrovej bezpečnosti pri vyraďovaní podľa osobitného predpisu. 16);
  • Ak ide o odstránenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, žiadosť musí obsahovať aj fotodokumentáciu, dokumentačné výkresy alebo inú dokumentáciu (napríklad meračskú alebo modelovú). 

  Sadzobník správnych poplatkov >>, dokument PDF