Dnes je 24.07.2024, meniny má Vladimír
Mesto Spišská Nová Ves
 
   PodnikateľAko vybaviť ...?Stavebný úrad > Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebnému úradu postačí, ak sú splnené ustanovenia § 55 odst. 2 stavebného zákona.

Vybavuje:

Referát stavebného poriadku, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1,
2. posch.

Ing. Júlia Sadová, 053/4152 325, julia.sadova(at)mestosnv.sk
Ing. Gabriela Ľorková, 053/4152 323, gabriela.lorkova@mestosnv.sk
Ing. Katarína Augustiniová, 053/4152 320, katarina.augustiniova(at)mestosnv.sk
Mgr. Tatiana Koršalová, 053/4152 321, tatiana.korsalova@mestosnv.sk
Ing. Zuzana Krajňáková, 053/4152 326, zuzana.krajnakova@mestosnv.sk

Ing. Juraj Sad, PhD., 053/4152 324, juraj.sad(at)mestosnv.sk

 

Postup vybavenia:

  • Drobnú stavbu, alebo stavebnú úpravu môže stavebník uskutočniť len na základe oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietok.
  • Udržiavacie práce môže stavebník vykonať, pokiaľ stavebný úrad do 30 dní odo dňa ich ohlásenia neurčí, že tieto práce podliehajú stavebnému povoleniu.

 

K žiadosti sa prikladá:

  • Doklad, preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, ak je pozemok v spoluvlastníctve, aj súhlas ostatných vlastníkov s uskutočnením stavby.
  • Jednoduchý situačný výkres podľa katastra nehnuteľností s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku, vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb vo dvoch vyhotoveniach.
  • Jednoduchý technický popis stavby a výkresy stavebného riešenia stavby vo dvoch vyhotoveniach.
  • Rozhodnutia (stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia) dotknutých orgánov, vyžadované podľa osobitných predpisov.
  • Vyhlásenie kvalifikovanej osoby (stavebný dozor), že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby, uskutočňovanej svojpomocou.

 

Sadzobník správnych poplatkov, dokument PDF