Dnes je 25.06.2024, meniny má Tadeáš
Mesto Spišská Nová Ves
 
   PodnikateľAko vybaviť ...?Stavebný úrad > Kolaudačné rozhodnutie

Kolaudačné rozhodnutie

Kolaudačné rozhodnutie sa vydáva podľa § 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) po predchádzajúcom správnom konaní v zmysle ustanovení §-ov 76 - 81  stavebného zákona.

Vybavuje:

Referát stavebného poriadku, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1,
2. posch.

Ing. Júlia Sadová, 053/4152 325, julia.sadova(at)mestosnv.sk
Ing. Gabriela Ľorková, 053/4152 323, gabriela.lorkova@mestosnv.sk
Ing. Katarína Augustiniová, 053/4152 320, katarina.augustiniova(at)mestosnv.sk
Mgr. Tatiana Koršalová, 053/4152 321, tatiana.korsalova@mestosnv.sk
Ing. Zuzana Krajňáková, 053/4152 326, zuzana.krajnakova@mestosnv.sk

Ing. Juraj Sad, PhD., 053/4152 324, juraj.sad(at)mestosnv.sk

 

Návrh kolaudačného rozhodnutia musí obsahovať:

 • meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka;
 • označenie a miesto stavby;
 • dátum a číslo stavebného povolenia alebo povolenia zmeny stavby pred jej dokončením;
 • predpokladaný termín dokončenia stavby;
 • termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby;
 • údaj, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka, a čas jej trvania.

Prílohy k návrhu:

 • opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia;
 • ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím;
 • geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností; 13) tento doklad sa nedoplní, ak nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby;
 • ak ide o stavbu, v ktorej bolo alebo má byť zabudované jadrové zariadenie, súhlas úradu jadrového dozoru udelený na základe posúdenia bezpečnostnej dokumentácie;
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy;
 • ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napr. doklad o splnení základných požiadaviek na stavby.

Sadzobník správnych poplatkov, dokument PDF