Dnes je 14.06.2024, meniny má Vasil
Mesto Spišská Nová Ves
 
   PodnikateľAko vybaviť ...?Kúpa/predaj/prenájom nehnuteľností > Prenájom nebytových priestorov

Prenájom nebytových priestorov

Vybavuje:
Oddelenie vnútornej správy, Mestský úrad,
Štefánikovo námestie 1, 1. poschodie


Ing. Miroslav Krotký, tel. 053/41 52 242, miroslav.krotky(at)mestosnv.sk
 

Postup na vybavenie žiadosti:

Písomnú žiadosť – návrh na nájom nebytových priestorov (nie je osobitné tlačivo) podať v podateľni MsÚ:

Odporúčané náležitosti, ktoré má obsahovať kompletný návrh:

  • označenie navrhovateľa,
  • označenie nebytového priestoru.

Označenie navrhovateľa

1.     Právnické osoby

Podnikateľské subjekty:
a)       obchodné meno,
b)       sídlo,
c)       IČO,
d)       korešpondenčná adresa (ak sa líši od sídla),
e)       osoba oprávnená konať v mene subjektu,
f)        stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti,
g)       telefonický kontakt.
Nepodnikateľské subjekty (občianske združenia, neziskové organizácie a pod.):
a)       názov,
b)       sídlo,
c)       IČO,
d)       korešpondenčná adresa (ak sa líši od sídla),
e)       osoba oprávnená konať v mene subjektu,
f)        listiny preukazujúce údaje a) až e) – priložiť,
g)       stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti,
h)       telefonický kontakt.

 

2.       Fyzické osoby

Podnikateľské subjekty:
a)       meno a priezvisko,
b)       obchodné meno,
c)       miesto podnikania,
d)       adresa trvalého bydliska,
e)       IČO,
f)        stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti,
g)       telefonický kontakt.
 
Nepodnikateľské subjekty:
a)       meno a priezvisko,
b)       štátna príslušnosť a rodinný stav,
c)       číslo OP,
d)       dátum narodenia,
e)       adresa trvalého pobytu resp. prechodného bydliska,
f)        stručná charakteristika dôvodov návrhu,
g)       telefonický kontakt.

Poznámka:
Osobné údaje poskytuje navrhovateľ mestu Spišská Nová Ves pre účel zaradenia do evidencie návrhov na nájom nebytových priestorov dobrovoľne. Tieto údaje budú spracúvané v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 428/1992 Z. z. v platnom znení, do doby, kedy budú z dôvodu kladného alebo záporného rozhodnutia mesta vyradené a skartované v súlade s registratúrnym poriadkom mesta.

Označenie nebytového priestoru

1. Lokalita:
a)       ulica,
b)       mestská časť (katastrálne územie), číslo LV,
c)       orientačné číslo,
d)       súpisné číslo,
e)       parcelné číslo,
2. Požadovaná výmera v m2,
3. Poloha nebytového priestoru v dome,
4. Navrhovaný účel využitia,
5. Navrhovaná výška nájomného,
6. Navrhovaná doba nájmu.