Dnes je 25.05.2024, meniny má Urban
Mesto Spišská Nová Ves
 
   PodnikateľAko vybaviť ...?Dopravné záležitosti > Uzávierka/obchádzka miestnych komunikácií

Uzávierka/obchádzka miestnych komunikácií

Rozhodnutie na realizáciu uzávierky, prípadne obchádzky miestnych komunikácií

- vydáva sa podľa zák. č. 193/1997 Z. z. v znení zmien a doplnkov úplné znenie v zmysle ustan. § 7 cit. zákona a § 10 vyhl. č. 35/1984 Zb.

Vybavuje:

 • Oddelenie výstavby a dopravy, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, 2. poschodie
  Ing. Ivan Jacko
  II. posch., č. dv. 318
  Tel.: 053 415 23 31
  E-mail: ivan.jacko(at)mestosnv.sk
Mesto Spišská Nová Ves v zmysle ust. § 13, ods. 3, Zak. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, zastúpené primátorom mesta ako príslušný cestný správny orgán (ďalej len správny orgán) podľa § 3 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení zmien a doplnkov, zák. č. 193/1997 Z. z. v znení zmien a doplnkov vydáva rozhodnutia na základe žiadosti o povolenie, ktorá musí obsahovať náležité údaje a potrebné prílohy (podľa priložených vzorov na jednotlivé druhy rozhodnutí).

 

Postup vybavovania:

 • Po podpísaní rozhodnutia primátorom mesta Spišská Nová Ves, je žiadateľ (účastník konania) telefonicky vyzvaný zodpovedným pracovníkom MsÚ v Spišskej Novej Vsi na prevzatie rozhodnutia.

V prípade, že je potrebné vyznačiť právoplatnosť rozhodnutia pred uplynutím zákonnej lehoty na podanie odvolania do 15 dní od doručenia rozhodnutia, je potrebné aby účastník konania, fyzická alebo právnická osoba, potvrdil správnemu orgánu, že sa vzdáva možnosti podať odvolanie voči podmienkam rozhodnutia čo potvrdí svojim podpisom. Po podpísaní vzdania sa odvolania, správny orgán vyznačí právoplatnosť rozhodnutia. Ak je účastníkom konania právnická osoba musí k podpísaniu vzdania odvolania doložiť výpis z obchodného registra, prípadne splnomocnenie konateľa k zastupovaniu svojej osoby pre prevzatie rozhodnutia a podpísaniu vzdania odvolania voči podmienkam rozhodnutia.

Lehota vybavenia:

 • Správny orgán musí vo veci rozhodnúť (či už kladne alebo záporne) v zmysle § 49 zákona č.71/1967 Zb., do 30 dní od začatia konania (podania žiadosti), v zložitých prípadoch najneskôr do 60 dní.

Správny poplatok:

 • Musí byť uhradený v zmysle zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch pred začatím konania (resp. po podaní žiadosti).

Sadzba poplatku:

 • 70,00 EUR v zmysle položky č. 83 zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch zvýšiť poplatok až na päťnásobok sadzby v závislosti od rozsahu a doby uzavretia pozemnej komunikácie a od jej dopravného významu a fyzickým osobám v odôvodnených prípadoch poplatok znížiť alebo ho odpustiť.

Prílohy k žiadosti:

 • grafický náčrt situácie uzávierky s návrhom prenosného dopravného značenia,
 • vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ k návrhu  prenosného dopravného  značenia a uzávierke MK.

Žiadosť o povolenie na realizáciu uzávierky, prípadne obchádzky miestnych komunikácii