Dnes je 15.04.2024, meniny má Fedor
Mesto Spišská Nová Ves
 
   PodnikateľAko vybaviť ...?Dane a poplatky > Daň za psa

Daň za psa

Vybavuje:

Odelenie správy daní a poplatkov, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves

Daň za psa - fyzické osoby (FO)


Daň za psa - právnické osoby (PO)

 

Daň za psa

Predmet dane - pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane.

Priznanie k dani za psa je daňovník povinný podať do 30 dní od dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

Priznania k dani za psa na:

Sadzby dane

V zmysle VZN č. 2/2016 sú tieto sadzby:

  • 25 € za jedného psa a kalendárny rok chovaného v rodinných domoch,

  • 50 € za jedného psa a kalendárny rok chovaného v bytových domoch,

  • 35 € za jedného psa a kalendárny rok chovaného v záhradkárskych a chovateľských osadách,

  • 35 € za jedného psa a kalendárny rok chovaného v objektoch a na pozemkoch firiem a organizácií.

Sadzba dane bude určená podľa trvalého pobytu daňovníka. V prípade, že miesto držania psa nie je totožné s miestom trvalého pobytu daňovníka, daň bude vyrubená podľa miesta držania psa za podmienky, že daňovník preukáže vlastnícky vzťah k predmetnej nehnuteľnosti.

Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia sú povinné dokladovať výpisom z účtovnej evidencie, že pes je v majetku daňovníka a slúži na ochranu majetku.


Zníženie dane - Mesto zníži daň o 50 %:

a) fyzickým osobám starším ako 64 rokov,

b) držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnym fyzickým osobám.

Zníženie dane mesto prizná len na jedného psa. Daňovník uplatňuje nárok na zníženie dane za psa v priznaní k dani za psa na toto zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane za psa, najneskôr v lehote do 31. 1. príslušného zdaňovacieho obdobia. U novo prihlásených psov je potrebné uplatniť nárok na zníženie dane za psa pri prihlasovaní psa do evidencie.
Mesto zníži daň bez žiadosti fyzickým osobám starším ako 64 rokov.

Mesto oslobodí od dane za psa daňovníka, ktorý získal psa zo Stanice pre odchyt túlavých zvierat v Spišskej Novej Vsi. Podmienky oslobodenia a potrebných dokladov sú upravené Dodatkom č. 1 k VZN č. 2/2016 - § 7 ods. 5.

 

Vyrubovanie dane a termíny platenia dane

Daň sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov.

Daň je vyrubená rozhodnutím, v ktorom je určená výška dane a termín jej zaplatenia. Rozhodnutia budú doručované do 31. marca.

Daň je možné zaplatiť:

  • bankovým prevodom na účet IBAN: SK33 5600 0000 0034 0042 4025
    vedený v Prima banka, a. s., alebo


  • v hotovosti alebo bezhotovostne platobnou kartou v pokladnici Mestského úradu, Štefánikovo nám. 1 v Spišskej Novej Vsi (prízemie vpravo).

    Poštový poukaz na zaplatenie dane nie je súčasťou rozhodnutia.