Dnes je 25.05.2024, meniny má Urban
Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanMestská polícia > Všeobecné informácie

Všeobecné informácie

Mestská polícia (MsP)

 • je poriadkový útvar mestského zastupiteľstva (MsZ), pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta;
 • objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na činnosť mestskej polície určuje MsZ. Organizáciu mestskej polície určuje primátor za dodržania podmienok predchádzajúcej vety v súlade s Organizačným poriadkom Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi;
 • vedie ju jej náčelník, ktorého vymenúva do funkcie na dobu neurčitú MsZ na návrh primátora mesta a ktorý zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta.

Základné úlohy mestskej polície, práva a povinnosti zamestnancov mestskej polície sú zakotvené v zákone SNR č. 564/91 Zb. o obecnej polícií v platnom znení.

Mestská polícia vykonáva objasňovanie priestupkov, v zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení. Pri objasňovaní je oprávnená:

 • vyžadovať vysvetlenie od fyzických osôb alebo právnických osôb,
 • vyžadovať vysvetlenie od štátnych orgánov alebo obcí,
 • vyžadovať odborné vyjadrenie od príslušných orgánov,
 • vykonávať alebo vyžadovať úkony potrebné na zistenie totožnosti osôb a ich pobytu,
 • vyžadovať predloženie potrebných dokladov, najmä spisov a iných písomných materiálov.

Medzi hlavné úlohy mestskej polície patrí:

 • zabezpečiť verejný poriadok v meste,
 • chrániť majetok mesta a občanov pred stratou, zneužitím a poškodením;
 • dbať o ochranu životného prostredia v meste;
 • dbať o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny na uliciach a iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach;
 • vykonávať kontrolu všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta;
 • ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposluchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon;
 • oznamovať príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení úloh a ktorých riešenie nepatrí do právomocí mesta.

Medzi oprávnenia príslušníkov mestskej polície patrí:

 • vyzvať osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok alebo od iného protiprávneho konania;
 • ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky zistené pri plnení úloh; zadržať osobu pristihnutú pri páchaní trestného činu, alebo bezprostredne po ňom; presvedčiť sa, či ten, koho zadržiavajú nie je ozbrojený;
 • zasahovať na základe vlastného zistenia, alebo na základe oznámenia od občanov. (Z tohoto dôvodu bola zriadená tiesňová telefónna linka s číslom 159. Na toto tel. číslo je možné 24 hod. denne bezplatne podávať oznámenia o porušení právnych noriem.);
 • prikázať každému, aby na nevyhnutný čas nevstupoval na určené miesta, alebo sa v nich nezdržiaval pokiaľ to vyžaduje zabezpečenie úloh mestskej polície alebo mesta;
 • zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo zariadeniami;
 • požadovať preukázanie totožnosti od osoby pristihnutej pri páchaní priestupku, alebo od ktorej je požadované vysvetlenie ( ktorá môže prispieť k objasneniu skutočnosti dôležitých na objasnenie priestupku);
 • otvoriť byt, ak je dôvodná obava, že je ohrozený život a zdravie osoby, alebo ak hrozí závažná škoda na majetku a hrozí nebezpečenstvo z omeškania; 
 • odňať vec, ak ide o hľadanú vec, alebo môže súvisieť s trestným činom, môže byť v ďalšom konaní zhabaná, alebo môže byť vyslovené jej prepadnutie;
 • použiť donucovacie prostriedky v zmysle zákona SNR  č. 564/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi úzko spolupracuje s Policajným zborom SR, štátnymi orgánmi, ako aj orgánmi samosprávy. Príslušníci mestskej polície sa taktiež zúčastňujú zasadaní mestských výborov v jednotlivých častiach mesta.


Príslušníci Mestskej polície v Spišskej  Novej Vsi pracujú v 12-hodinových zmenách (denná zmena  8.00 - 20.00 hod., nočná zmena 20.00 - 08.00 hod., prechodná zmena: pondelok až štvrtok 13.00 - 01.00 hod., piatok až sobota 16.30 - 04.30 hod.).