Dnes je 24.07.2024, meniny má Vladimír
Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanAko vybaviť ...? > Územné plánovanie

Územné plánovanie

Vybavuje:

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku
Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, 2. posch.

 

Oddelenie zabezpečuje činnosti v oblastiach:

 • výkonu funkcie orgánu územného plánovania,
 • projektovej prípravy zámerov mesta,
 • stavebného poriadku,
 • výkonu funkcie orgánu životného prostredia,
 • programu zdravé mesto,
 • administratívnej.

A) V oblasti  výkonu funkcie orgánu územného plánovania:

 1. pôsobí ako správny orgán v oblasti územného plánovania v zmysle  § 4 odst. 3 písm. ch, obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu mesta a zón, koncepcie rozvoja jednotlivých činností života obce  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 2 a, až 31 zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov;
 2. v zmysle  § 4 odst. písmena d) mesto pri výkone samosprávy usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, vydáva súhlas, stanovisko, alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti a umiestneniu prevádzky na území obce.

B) V oblasti projektovej prípravy zámerov mesta:

 1. obstaráva územnoplánovacie podklady a územnoplánovacie dokumentácie pre potreby mesta zamerané na aktualizáciu územného plánu, riešenie územných zámerov;
 2. obstaráva architektonicko-stavebné dokumentácie s rozpočtami, ako podklad na rozhodovanie o investičných zámeroch mesta a následné uskutočňovanie stavieb.

C) V oblasti stavebného poriadku:

Od 1. 2. 2003 pôsobí na MsÚ stavebný úrad. Mesto Spišská Nová Ves je vecne a územné príslušným stavebným úradom pre všetky stavby realizované v katastrálnom území Spišskej Novej Vsi v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s výnimkou stavieb, ktoré povoľujú špeciálne stavebné úrady. Po prerozdelení činností na MsÚ bol zlúčený tzv. malý stavebný úrad s klasickým stavebným úradom.

D) V oblasti výkonu funkcie orgánu životného prostredia:

 1. podľa § 1, ods. 2 pôsobí mesto ako správny orgán v oblasti ochrany životného prostredia v zmysle zákona 525/2003 Z. z. o štátnej starostlivosti ochranu životného prostredia a znení neskorších predpisov,  na úsekoch povoľovania  a evidencie:
 • malých zdrojov znečisťovania, studní, žúmp, psov, komunálnej hygieny, výrubu drevín.

E) V oblasti programu zdravé mesto:

 1. 1. zabezpečuje, organizuje, financuje osvetovú činnosť v duchu Asociácie zdravých miest Slovenska, ktorej je Mesto Spišská Nová Ves členom od roku 1997.

F) V oblasti administratívnej:

 1. komunikácia s verejnosťou: vybavovanie klientov aj v kancelárii prvého kontaktu, poskytovanie informácií z oblasti ÚP a ŽP, riešenie sťažností v príslušnej oblasti životného prostredia, petícií;
 2. komunikácia s MsV: preberanie požiadaviek mestských výborov (MsV), prezentácia projekčných zámerov mesta na zasadnutiach MsV;
 3. koordinácia Komisie životného prostredia a verejného poriadku: organizácia, evidencia záverov zasadnutí, prezentácie zámerov, prijímanie podnetov a doporučení tohoto poradného orgánu MsZ;
 4. organizuje prerokovania územnoplánovacích dokumentácií, územnoplánovacích podkladov,  environentálnych dokumentácií v súvislosti s posudzovaním vplyvov stavieb na životné prostredia v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.

Agenda územného plánovania

Mesto Spišská Nová Ves je vecne a územne príslušným orgánom územného plánovania pre všetky stavebné a ostatné investičné zámery, realizované v katastrálnom území mesta Spišská Nová Ves v zmysle § 4 odst. 3 písm d) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Referát územného plánovania vydáva súhlas, stanovisko, alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti a k umiestneniu prevádzky na území obce.

Doporučujeme pred kúpou a predajom pozemkov, pred započatím projektovej prípravy, pred podaním žiadosti o vydanie územného rozhodnutia, pred podaním žiadosti o vydanie stavebné povolenia, zistiť v akom vzťahu je váš zámer vo vzťahu k aktuálnej územnoplánovacej dokumentácii a možnosti využitia územia.

Vybavuje:

Referát územného plánovania, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, 2. poschodie
 
Ing. Anna da Cruz, tel.: 053/415 23 22, anna.dacruz(at)mestosnv.sk

 

Postup na vybavenie žiadosti:

Orgán územného plánovania má pre klientov k dispozícii tlačivá pre poskytnutie potrebných informácií:

Po prijatí žiadosti v podateľni MsÚ, kde sa žiadosť zaprotokoluje dňom podania do podacieho denníka, je odstúpená na príslušné oddelenie na vybavenie.

Lehota vybavenia:

Vydanie stanoviska do 30 dní, v zložitých prípadoch do 60 dní.

Prílohy:

 • geometrický plán,
 • dokumentácia k zámeru,
 • situácia so zakreslením exist. inžinierskych sietí a navrhovanej výstavby.

Správne poplatky

bez poplatku