Dnes je 18.04.2024, meniny má Valér
Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanAko vybaviť ...? > Úver zo ŠFRB

Úver zo ŠFRB

Postup pri vybavovaní agendy Štátneho fondu rozvoja bývania 

Vybavuje: 

Referát rozvoja bývania, Oddelenie výstavby a dopravy, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, 2. poschodie           

Účinným nástrojom, ktorý vytvára priaznivé podmienky na zveľaďovanie a rozširovanie bytového fondu je Štátny fond rozvoja bývania (ďalej ŠFRB).

NR SR dňa 6. novembra 2003 schválila novelizovaný zákon o ŠFRB, ktorý je zverejnený v Z. z. č. 607/2003

Podporu možno poskytnúť na tieto účely:

 1. výstavbu bytu v bytovom dome vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru;
 2. výstavbu bytu v rodinnom dome vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru;
 3. výstavbu alebo dostavbu zariadenia sociálnych služieb;
 4. kúpu bytu v bytovom alebo rodinnom dome od stavebníka uvedenom v kolaudačnom rozhodnutí , od nadobudnutia právoplatnosti, ktorého neuplynulo viac ako dva roky;
 5. obnovu bytovej budovy – pričom ide o tepelnú ochranu bytového alebo rodinného domu, alebo obnovu resp. modernizáciu spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, alebo odstránenie statických nedostatkov bytového domu;
 6. výstavbu obecného nájomného bytu v bytovom dome.

Žiadateľom o podporu môže byť:

 • fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky a má na území SR trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov a má vlastný pravidelný príjem;
 • právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky.

Druh a výška podpory

Podmienky poskytnutia

Postup pri poskytnutí podpory

 1. V okrese Spišská Nová Ves žiadateľ predkladá písomnú žiadosť ŠFRB prostredníctvom Mesta Spišská Nová Ves.
 2. Žiadosť môže predložiť jeden zo spoluvlastníkov.
 3. Mesto Spišská Nová Ves vyznačí overenie úplnosti náležitosti žiadosti a overenú žiadosť v lehote určenej 14 dní zašle ŠFRB.
 4. O poskytnutí podpory fondu rozhodne do 90 dní odo dňa doručenia mestom.
 5. Fond rozhodne o poskytnutí podpory podľa poradia doručených žiadostí až do vyčerpania sumy vyčlenenej v rozpočte fondu.
 6. Na poskytnutie podpory zo prostriedkov fondu nie je právny nárok.
 7. Fond po rozhodnutí o poskytnutí podpory zašle žiadateľovi návrh zmluvy do 30 dní.
 8. Ak sa podpora neposkytne, oznámi to fond písomne žiadateľovi do 30 dní od dňa rozhodnutia o neposkytnutí podpory.

Zmluva

Na základe rozhodnutia o poskytnutí podpory uzavrie fond so žiadateľom zmluvu, ktorá musí obsahovať najmä:

 • údaje o zmluvných stranách;
 • účel, výšku, druh a čerpanie poskytnutej podpory;
 • spôsob plnenia záväzkov zmluvných strán;
 • zabezpečenie záväzkov;
 • bezhotovostný spôsob úhrady z podpory;
 • technické podmienky stavby a dĺžka času jej uskutočnenia;
 • sankcie za porušenie zmluvných  podmienok;
 • spôsob kontroly plnenia zmluvných podmienok a dôsledky jej nedodržania.

Ostatné ustanovenia vyplývajúce zo zmluvy

 • splácanie podpory – podpora sa začína splácať po uplynutí troch mesiacoch od podpísania zmluvy žiadateľom;
 • čerpanie podpory – čerpanie podpory sa uskutočňuje iba formou  preplácania faktúr cestou príslušnej pobočky banky. Fakturácia môže prebiehať iba v súlade s predloženým rozpočtom stavby a skutočne prevedených prác podpísaných stavebným dozorom;
 • ukončenie stavby – stavba musí byť dokončená, skolaudovaná a vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie do 24 mesiacov od podpísania zmluvy ( resp. otvorenia účtu ). Po obdržaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia  je žiadateľ povinný  toto rozhodnutie predložiť ŠFRB.
 • Ukončenú stavbu žiadateľ je povinný zapísať na list vlastníctva cestou  Správy katastra. Nadväzne na to zabezpečiť záložné právo v prospech ŠFRB do výšky 1,5 - násobku podpory. Po zapísaní záložného práva na list vlastníctva ruší sa dočasne ručenie ručiteľmi resp. poisťovňou.

Ďalšie prílohy

 • Žiadosť pre FO príloha č. 3
 • Určenie maximálnej výšky príjmu domácnosti príloha č. 4
 • Určenie minimálnej výšky príjmu domácnosti príloha č. 5

Kompletné znenie zákona 607/2003 Z. z. o ŠFRB vrátane všetkých príloh je uvedené na internetovej stránke http://www.sfrb.sk/