Dnes je 25.07.2024, meniny má Jakub
Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanAko vybaviť ...? > Stavebný úrad

Stavebný úrad

Mesto Spišská Nová Ves je vecne a územne príslušným stavebným úradom pre všetky stavby, realizované v katastrálnom území Spišská Nová Ves v zmysle § 117 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s výnimkou stavieb, ktoré povoľujú špeciálne stavebné úrady.

Referát stavebného poriadku je súčasťou oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku

 
Pracovníci:
Ing. Júlia Sadová, julia.sadova(at)mestosnv.sk, 053/415 23 25
Ing. Gabriela Ľorková, gabriela.lorkova(at)mestosnv.sk, 053/415 23 23
Ing. Katarína Augustiniová, katarina.augustiniova(at)mestosnv.sk, 053/415 23 20
Mgr. Tatiana Koršalová, tatiana.korsalova(at)mestosnv.sk, 053/415 23 21
Ing. Zuzana Krajňáková, zuzana.krajnakova(at)mestosnv.sk, 053/415 23 26
Ing. Iveta Krajňáková, iveta.krajnakova(at)mestosnv.sk, 053/415 23 27
Ing. Juraj Sad, PhD., juraj.sad(at)mestosnv.sk 053/415 23 24
               


Postup vybavovania žiadostí  podliehajúcich stavebnému úradu:

Návrh na vydanie rozhodnutia predloží žiadateľ na adresu:

Mestský úrad
Štefánikovo námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves

alebo iným spôsobom, je povinný však splniť náležitosti vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a uviesť v návrhu všetky požadované údaje (záleží o konkétnej žiadosti).


Druhy tlačív a žiadostí:

Doručená žiadosť bude v podateľni MsÚ  zaprotokolovaná dňom podania do podacieho denníka a odstúpená na príslušné oddelenie k vybaveniu.

Lehota vybavenia:

  • do 30 dní od začatia konania - podania žiadosti - v zmysle § 49 zákona č. 71/1967 Zb.,
  • do 60 dní v zložitých prípadoch.

Po podpísaní primátorom mesta Spišská Nová Ves sa rozhodnutie spolu s prílohami zasiela doporučene do vlastných rúk žiadateľovi, ako aj ostatným účastníkom konania. Po uplynutí zákonnej lehoty na podanie odvolania (15 dní) je stavebník v prípade, že voči vydanému rozhodnutiu nebolo podané odvolanie, povinný dať si na ňom vyznačiť nadobudnutie právoplatnosti (netýka sa oznámenia drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác).

Správny poplatok musí byť uhradený v zmysle zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch pred začatím konania (resp. po podaní žiadosti).