Dnes je 14.06.2024, meniny má Vasil
Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanAko vybaviť ...?Sociálna pomoc > Sociálne zariadenia

Sociálne zariadenia

Občan, ktorý potrebuje sociálne služby poskytované v zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby a jeho miestom trvalého pobytu je mesto Spišská Nová Ves, si môže podať písomnú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na Mestskom úrade – oddelení sociálnych vecí.

Súčasťou žiadosti je aj lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.

Lekárska posudková činnosť

  • je posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby a zmien zdravotného stavu fyzickej osoby, ktoré vykonáva posudkový lekár.

Sociálna posudková činnosť je posudzovanie odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu. Pri sociálnej posudkovej činnosti sa posudzujú:

  • individuálne predpoklady fyzickej osoby,
  • rodinné prostredie fyzickej osoby,
  • prostredie, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti.

Na základe tejto žiadosti mesto zabezpečí vypracovanie sociálneho a lekárskeho posudku a vydá posudok o odkázanosti na sociálnu službu, čo je podkladom pre vydanie Rozhodnutia o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.

Žiadateľ, na základe právoplatného rozhodnutia mesta o odkázanosti na sociálnu službu, podá písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení priamo u poskytovateľa, podľa vlastného výberu.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:

  • a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo
  • b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas

  • plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Vybavuje

Oddelenie sociálnych vecí, Mestský úrad, Štefánikovo námestie č. 1