Dnes je 04.12.2023, meniny má Barbora
Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanAko vybaviť ...?Sociálna pomoc > Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba

Mesto Spišská Nová Ves zabezpečuje občanom odkázaným pre svoj nepriaznivý zdravotný stav na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch samoobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení opatrovateľskú službu prostredníctvom dvoch poskytovateľov - Spišskej katolíckej charity a Betezda, n. o. Táto služba sa poskytuje v domácnosti prijímateľa, ako terénna sociálna služba v pracovných dňoch.

Občan, ktorý takúto službu potrebuje a jeho miestom trvalého pobytu je mesto Spišská Nová Ves, si môže podať písomnú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na Mestskom úrade – oddelení sociálnych vecí.

Súčasťou žiadosti je aj lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.

Na základe tejto žiadosti mesto zabezpečí vypracovanie sociálneho a lekárskeho posudku a vydá posudok o odkázanosti na sociálnu službu, čo je podkladom pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.

Žiadateľ, na základe právoplatného rozhodnutia mesta o odkázanosti na sociálnu službu, podá písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby priamo u poskytovateľa, teda:

* Spišská katolícka charita
Tolstého 11
052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053/441 06 25
Mobil: 0910 842 463
Mgr. Anna Eliášová – sr. Marietta

alebo

* BETEZDA, n. o.
Letná 35
052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053/446 51 25 – vedúca opatrovateľskej služby
e-mail: betezda(at)ecavsnv.sk
Tel: 0908 07 31 68 – riaditeľ  BETEZDA, n. o.

Mesto Spišská Nová Ves poskytuje opatrovateľskú službu prostredníctvom Domova dôchodcov. Táto služba sa poskytuje v domácnosti prijímateľa v Dome opatrovateľskej služby DOS na ulici Levočská č. 16 v pracovných dňoch. Výška úhrady za poskytovanú službu závisí  od vykonaných opatrovateľských úkonov a počtu hodín opatrovateľskej služby v zmysle VZN č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.

Žiadateľ, na základe právoplatného rozhodnutia mesta o odkázanosti na sociálnu službu, podá písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby priamo v Domove dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves, kde je potrebné:

a) úradne osvedčiť Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch, a Čestné vyhlásenie o príbuzných na účely platenia úhrady za OS,

b) potvrdiť u svojho obvodného lekára bezinfekčnosť prostredia, v žiadosti je uvedené, aké ďalšie doklady je potrebné priložiť.

Vybavuje

Oddelenie sociálnych vecí, Mestský úrad, Štefánikovo námestie č. 1