Dnes je 21.04.2024, meniny má Ervín
Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanAko vybaviť ...?Sociálna pomocDom humanity NÁDEJ > Štatút zariadenia sociálnych služieb

Štatút zariadenia sociálnych služieb

                                NOCĽAHÁREŇ V DOME HUMANITY NÁDEJ 
                           NA TEHELNEJ ULICI č. 27, SPIŠSKÁ NOVÁ  VES

          

                                     Článok 1 - Základné ustanovenia

1. 1
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnej pomoci.

V nocľahárni možno poskytovať starostlivosť občanovi, ktorý nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorý nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.. Podľa § 8 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ako aj § 3 odst. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov - obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

1. 2
Zriaďovateľ:
Mesto Spišská Nová Ves
Správca zariadenia: Zariadenie sociálnych služieb - nocľaháreň je organizačnou súčasťou Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi, ktoré ho spravuje prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí

1. 3
Počet a štruktúra zamestnancov je stanovená v Organizačnom poriadku Mestského úradu Spišská Nová Ves. Zamestnanci Zariadenia sociálnych služieb - nocľahárne sa riadia právnymi normami a nariadeniami mesta.

1. 4
Príjmami a výdavkami je zariadenie napojené na rozpočet mesta, ktorý schvaľuje Mestské zastupiteľstvo

1. 5
V zariadení sa poskytujú služby denne - v noci.

 

                                    Článok 2 - Predmet činnosti

2. 1
V nocľahárni sa poskytujú služby občanom mesta Spišská Nová Ves, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, sú bez prístrešia a nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb.

2. 2

Poskytované služby:

a) ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania
 
b) poskytovanie posteľnej bielizne vrátane jej prania a žehlenia
 
c) utváranie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
 
d) utváranie podmienok na prípravu stravy
 
e) sociálne poradenstvo

     

                Článok 3 - Podmienky poskytovania sociálnych služieb

3. 1
V nocľahárni môže byť ubytovaný občan s trvalým pobytom v meste Spišská Nová Ves, ktorý spĺňa podmienky čl. 2 odst. 2. 1. Dĺžka pobytu je 6 mesiacov. 

3. 2
V nocľahárni môže byť ubytovaný občan s trvalým pobytom v inom meste alebo obci, ak nie je zariadenie kapacitne vyťažené.

3. 3
Ubytovanie sa poskytuje na základe písomnej žiadosti občana o poskytovanie služieb v nocľahárni, podloženej vyjadrením lekára o zdravotnom stave. 

3. 4
Žiadosť predkladá žiadateľ vedúcemu oddelenia sociálnych vecí  na MsÚ v Spišskej Novej Vsi, ktorý sa vyjadrí k umiestneniu do zariadenia. Žiadosť spracováva a vybavuje sociálny pracovník oddelenia.

3. 5
V prípade kladného vybavenia mesto uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí starostlivosti v Zariadení sociálnych služieb - nocľahárni. 

 

           Článok 4 - Úhrada nákladov za poskytovanú sociálnu službu

4. 1
Výška úhrady za poskytované sociálne služby v nocľahárni sa stanovuje:

1. pre občana v hmotnej núdzi                                             
2. pre občana, ktorý sa nenachádza v hmotnej núdzi           
3. pre občana s trvalým pobytom v inej obci
 

aktuálne v zmysle platného VZN o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb.                     

4. 2
Forma sociálnej pomoci uvedená v čl. 2 ods. 2. 2. písm. e) sa poskytuje bezplatne. 

4. 3
Určená platba za poskytované služby sa uhrádza do 25. dňa v príslušnom mesiaci.

Výšku úhrady za poskytnuté služby je možné zmeniť každoročne, v závislosti od rastu nákladov.

V prípade predčasného ukončenia pobytu z dôvodu porušenia štatútu alebo domového poriadku obyvateľ nocľahárne nemá nárok na vrátenie vopred uhradenej sumy.

 

                  Článok 5 - Ukončenie poskytovania sociálnych služieb

5. 1

Pobyt obyvateľa nocľahárne môže byť ukončený:

a) dobrovoľným ukončením - na základe písomného oznámenia,
b) v prípade zhoršenia zdravotného stavu vyžadujúceho neustálu zdravotnícku alebo opatrovateľskú        
    starostlivosť,
c) pri hrubom porušení štatútu alebo domového poriadku – okamžite,
d) v prípade úmrtia obyvateľa.

 

                          Článok 6 - Povinnosti obyvateľov nocľahárne

6. 1

Obyvateľ nocľahárne je povinný:

 • dodržiavať štatút a domový poriadok,
 • uhrádzať úhradu za poskytované služby v stanovených termínoch,
 • aktívne pracovať na zabezpečení vlastného trvalého príjmu a trvalého bývania,
 • do 8 dní nahlásiť zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu. 

 

                                              Článok 7 - Sankcie

7. 1
Porušenie štatútu, domového poriadku obyvateľom bude riešené nasledovným postupom: 

1. ústne upozornenie,
2. písomné upozornenie,
3. vypovedanie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb v nocľahárni. 
 

7. 2
Za porušenie sa považuje najmä:

• príchod pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok a ich požívanie v nocľahárni,
• arogantné správanie, slovné a fyzické napádanie zamestnancov zariadenia a obyvateľov nocľahárne,
• neplatenie stanoveného poplatku.

 

                                           Článok 8 - Účinnosť

8. 1
Tento štatút bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Spišská Nová Ves č. 96/2011 dňa 29. 9. 2011.

8. 2
Štatút schválený uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Spišská Nová Ves č. 419 dňa 24. 2. 2005 sa ruší.

8. 3
Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 1. 10. 2011.

 

PhDr. Ján  V o l n ý, PhD.
p
rimátor mesta