Dnes je 25.05.2024, meniny má Urban
Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanAko vybaviť ...? > Rodný list

Rodný list

Rodný list

Vybavuje: Matričný úrad, Štefánikovo námestie 1, 052 12 Spišská Nová Ves


A) Zápis novorodenca a vystavenie rodného listu

Pri zápise novorodenca do matriky (Knihy narodení) sa vyhotovuje zároveň aj rodný list. Narodenie dieťaťa je povinný oznámiť Matričnému úradu lekár, ktorý pôsobil pri pôrode alebo ktorý po pôrode poskytol liečebný úkon; v ostatných prípadoch je povinný to urobiť jeden z rodičov. Oznámenie musí byť urobené najneskôr do 3 dní odo dňa pôrodu (matka môže splniť túto oznamovaciu povinnosť aj po tejto lehote, hneď ako je schopná urobiť oznámenie). Oznámenie o narodení dieťaťa sa predkladá na príslušný Matričný úrad, v ktorého obvode sa dieťa narodilo, prípadne v obvode ktorého sa našlo. 

Meno alebo mená dieťaťa sa zapisujú do matriky na základe súhlasného vyhlásenia oboch rodičov. Zapísať sa môže i viac mien, najviac však tri mená a to aj cudzojazyčné. Pri zápise cudzojazyčného mena alebo mien dieťaťa do matriky sú rodičia v zmysle zákona povinní poskytnúť matrike súčinnosť.

Ak jeden z rodičov dieťaťa je cudzí štátny občan, ktorý neovláda slovenský jazyk, sú rodičia povinní si zabezpečiť tlmočníka.

1) ak sú rodičia manželia - matka dieťaťa podpisuje hlásenie o narodení v pôrodnici, otec – manžel matky, musí podpísať hlásenie osobne na matrike - v prípade, ak sa otec dieťaťa v čase vydania rodného listu nebude zdržiavať doma, môže podpísať prehlásenie o tom, že súhlasí s menom uvedeným na hlásení o narodení (podpis otca na prehlásení musí byť overený) a rodný list v tomto prípade môže vybaviť matka dieťaťa po predložení OP, sobášneho listu a overeného prehlásenia = Príloha 1
K vybaveniu potrebujete:

- platné občianske preukazy oboch rodičov,
- sobášny list rodičov,
- úradne overené prehlásenie o súhlase otca s menom dieťaťa, ak otec nebude doma v čase zápisu dieťaťa do matriky.

2) ak je matka dieťaťa slobodná - matka dieťaťa podpisuje hlásenie o narodení v pôrodnici
K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz matky dieťaťa,
- v prípade, ak je matka dieťaťa maloletá – má menej ako 15 rokov, je potrebné predložiť rodný list matky dieťaťa a občiansky preukaz jej zákonného zástupcu.

3) ak je matka dieťaťa rozvedená - matka dieťaťa podpisuje hlásenie o narodení v pôrodnici
K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz matky dieťaťa,
- právoplatný rozsudok o rozvode jej manželstva.

4) ak je matka dieťaťa vdova - matka dieťaťa podpisuje hlásenie o narodení v pôrodnici
K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz matky dieťaťa,
- úmrtný list jej nebohého manžela.

Upozornenie
- po zápise dieťaťa do matriky sa rodičom vydá rodný list dieťaťa a „Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa“, ktorá sa odovzdáva na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého pobytu matky dieťaťa,
- legalizačnú doložku – APOSTILLE pre použitie rodného listu v zahraničí môže na origináli rodného listu vyznačiť iba Okresný úrad, Odbor všeobecnej vnútornej správy, Štefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves, tel.: 053/41 76 382. 

Vystavenie rodného listu pre štáty Európskej únie:

- ak je potrebné použitie slovenského rodného listu aj v niektorom inom členskom štáte EÚ, je možné k nemu pripojiť „viacjazyčný štandardný formulár“ (VŠF), ktorý je dvojjazyčný a vydáva sa pre konkrétny štát a konkrétny jazyk.

Poznámka:

- VŠF nahradzuje vyššie overenie /APOSTILLE/ a úradný preklad prekladateľom pre danú členskú krajinu EÚ,

- VŠF sa môže pripojiť aj k samostatným skôr vydaným rodným listom, ale s dátumom vydania nie starším ako 16. 2. 2019!

Lehota vybavenia: na počkanie

Poplatky

  • Prvý originál rodného listu sa vydáva bezplatne, za každý ďalší originál uhradíte 5,00 € v hotovosti, v pokladni MsÚ podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 1. časť, č. položky 2, písm. b).
  • Za viacjazyčný štandardný formulár (VŠF) sa platí poplatok 5,00 € a platí sa v hotovosti, v pokladni MsÚ podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch 1. časť, č. položky 2, písm. b) /vyhotovenie písomného potvrdenia matričným úradom/.

Zákonná úprava
§ 13 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov,
§ 1 a § 4 zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov,
§ 40, § 41, § 42 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov.

  • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 

Prílohy
Príloha 1 - PREHLÁSENIE - súhlas otca s menom dieťaťa (rtf)

B) Vydanie duplikátu rodného listu

Matričný úrad mesta Spišská Nová Ves vydá duplikáty rodných listov pre osoby, ktoré sa narodili na území Slovenskej republiky.

K vybaveniu potrebujete
- platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas

Upozornenie
-
od 1. 10. 2015 duplikát rodného listu občana, ktorý sa narodil na území Slovenskej republiky vydá ktorýkoľvek matričný úrad na území Slovenskej republiky!
- Matričný úrad vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy len osobám uvedeným v zákone č. 154/1994 Z. z. § 18,
- o vydanie matričných dokladov pred 1. 10. 1895 je potrebné požiadať Štátny archív MV SR , 054 45 Levoča, Námestie Majstra Pavla 7,
- legalizačnú doložku – APOSTILLE pre použitie rodného listu v zahraničí môže na origináli rodného listu vyznačiť iba Okresný úrad, Odbor všeobecnej vnútornej správy, Štefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves, tel.: 053/41 76 382.  

Vystavenie rodného listu pre štáty Európskej únie:

- ak je potrebné použitie slovenského rodného listu aj v niektorom inom členskom štáte EÚ, je možné k nemu pripojiť „viacjazyčný štandardný formulár“ (VŠF), ktorý je dvojjazyčný a vydáva sa pre konkrétny štát a konkrétny jazyk. 

Poznámka:

- VŠF nahradzuje vyššie overenie /APOSTILLE/ a úradný preklad prekladateľom pre danú členskú krajinu EÚ,

- VŠF sa môže pripojiť aj k samostatným skôr vydaným rodným listom, ale s dátumom vydania nie starším ako 16. 2. 2019!

Lehota vybavenia: na počkanie

Poplatok

  • 5,00 € za jeden matričný doklad uhradíte v hotovosti v pokladni MsÚ podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 1. časť, č. položky 2, písm. b).
  • Za viacjazyčný štandardný formulár (VŠF) sa platí poplatok 5,00 € a platí sa v hotovosti, v pokladni MsÚ podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 1. časť, č. položky 2, písm. b) /vyhotovenie písomného potvrdenia matričným úradom/.

Zákonná úprava
§ 18 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

  • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012

C) Určenie otcovstva

Určenie otcovstva je možné vykonať na ktoromkoľvek Matričnom úrade súhlasným vyhlásením oboch rodičov

I. URČENIE OTCOVSTVA K EŠTE NENARODENÉMU DIEŤAŤU, ALE UŽ POČATÉMU

Obaja rodičia sa dostavia na Matričný úrad

1) ak je matka nenarodeného dieťaťa slobodná
K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz matky nenarodeného dieťaťa,
- platný občiansky preukaz otca nenarodeného dieťaťa,

2) ak je matka nenarodeného dieťaťa rozvedená- platný občiansky preukaz otca nenarodeného dieťaťa a uplynulo viac ako 300 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku o rozvode
K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz matky nenarodeného dieťaťa,
- platný občiansky preukaz otca nenarodeného dieťaťa,
- právoplatný rozsudok o rozvode manželstva matky nenarodeného dieťaťa.

3) ak je matka nenarodeného dieťaťa vdova a uplynulo viac ako 300 dní odo dňa úmrtia nebohého manžela
K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz matky nenarodeného dieťaťa,
- platný občiansky preukaz otca nenarodeného dieťaťa,
- úmrtný list nebohého manžela matky nenarodeného dieťaťa.

Lehota vybavenia
Na počkanie obdržíte „Zápisnicu o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov“, ktorú musí matka vziať so sebou do pôrodnice.

Poplatky: bez správneho  poplatku

II. URČENIE OTCOVSTVA K UŽ NARODENÉMU DIEŤAŤU

Obaja rodičia sa dostavia na Matričný úrad

1) ak je matka dieťaťa slobodná
K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz matky dieťaťa,
- platný občiansky preukaz otca dieťaťa.

2) ak je matka dieťaťa rozvedená a uplynulo viac ako 300 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku o rozvode
K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz matky dieťaťa,
- platný občiansky preukaz otca dieťaťa,
- právoplatný rozsudok o rozvode manželstva matky dieťaťa.

3) ak je matka dieťaťa vdova a uplynulo viac ako 300 dní odo dňa úmrtia nebohého manžela
K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz matky dieťaťa,
- platný občiansky preukaz otca dieťaťa,
- úmrtný list nebohého manžela matky dieťaťa.

Upozornenie
- MALOLETÝ RODIČ môže urobiť súhlasné vyhlásenie (určiť otcovstvo) IBA PRED SÚDOM!
- AK JE JEDEN Z RODIČOV CUDZINEC a nevie po slovensky, pri zápise otcovstva musí byť prítomný aj tlmočník, ktorého si musia zabezpečiť rodičia.

Lehota vybavenia: na počkanie

Poplatky
Prvý originál rodného listu sa vydáva bezplatne, za každý ďalší originál uhradíte v hotosti 5,00 € v pokladni MsÚ 5 € podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 1. časť, č. položky 2, písm. b).

Zákonná úprava
§ 90-92 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov

D) Zápis občana SR narodeného v cudzine do Osobitnej matriky v Bratislave

Popis
Do osobitnej matriky MV SR sa zapisujú narodenia štátnych občanov SR, ktoré nastali na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi alebo lietadle mimo územia SR alebo území nepatriacom žiadnemu štátu.
Všetky doklady – verejné listy vydané v cudzine musia byť opatrené príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv a musia byť preložené slovenským súdnym prekladateľom do slovenského jazyka. Informácie o príslušných legalizačných doložkách na matričných dokladoch a platných medzinárodných zmluvách na úseku matrík Vám podajú pracovníci Matričného úradu.

Občan SR môže požiadať o zápis do osobitnej matriky na Matričnom úrade v mieste trvalého pobytu alebo na zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte.

Bližšie informácie o Osobitnej matrike nájdete na >>
http://www.minv.sk/?osobitna-matrika

K vybaveniu potrebujete:
- originál, alebo notárom osvedčenú kópiu zahraničného rodného listu s príslušnými legalizačnými doložkami, preložený slovenským súdnym prekladateľom do slovenského jazyka (všetko spolu zviazané)
- vyplnený zápis o narodení = Príloha 3
a ďalej,
Ak je otec dieťaťa zapísaný na rodnom liste dieťaťa, tak rodičia predložia:
- kópiu slovenského sobášneho listu rodičov (v prípade, keď sú rodičia dieťaťa zosobášení),
- kópiu občianskych preukazov alebo cestovných pasov rodičov (u občanov SR musí byť uvedený doklad platný v čase narodenia dieťaťa),

Ak nie je otec dieťaťa zapísaný na rodnom liste dieťaťa, tak predloží:
- slobodná matka        – kópiu jej slovenského rodného listu,
                                 – čestné vyhlásenie o svojom stave = Príloha 4
- rozvedená matka      – kópiu právoplatného rozsudku o rozvode jej manželstva,
- matka vdova            – kópiu úmrtného listu jej nebohého manžela,

Upozornenie:
Matričný úrad vybavuje žiadosti občanov len s trvalým pobytom v obvode Matričného úradu!

- legalizačnú doložku – APOSTILLE pre použitie rodného listu v zahraničí na origináli rodného listu vystaveného Osobitnou matrikou vyznačuje iba Osobitná matrika,
- duplikáty rodných listov vydaných Osobitnou matrikou môže vydať iba Osobitná matrika. Ich vyžiadanie na Osobitnej matrike si rodičia dieťaťa zabezpečujú sami.
- DOBRÁ RADA: vzhľadom k dĺžke lehoty vybavenia je možné, aby rodičia dieťaťa poslali originál zahraničného rodného listu, s príslušnými legalizačnými doložkami a potrebnými kópiami dokladov, blízkym príbuzným (podľa zákona č. 154/1994 Z. z. § 18) na Slovensko poštou a títo podajú žiadosť o vystavenie slovenského rodného listu za nich tak, aby po príchode rodičov na Slovensko už títo mali k dispozícii slovenský rodný list.

Vystavenie rodného listu pre štáty Európskej únie:

- ak je potrebné použitie slovenského rodného listu aj v niektorom inom členskom štáte EÚ, je možné k nemu pripojiť „viacjazyčný štandardný formulár“ (VŠF), ktorý je dvojjazyčný a vydáva sa pre konkrétny štát a konkrétny jazyk. 

Poznámka:

- VŠF nahradzuje vyššie overenie /APOSTILLE/ a úradný preklad prekladateľom pre danú členskú krajinu EÚ,

- VŠF sa môže pripojiť aj k samostatným skôr vydaným rodným listom, ale dátumom vydania nie starším ako 16. 2. 2019!

- VŠF k rodným listom vydaným Osobitnou matrikou môže pripojiť iba osobitná matrika!

Lehota vybavenia: do 3 mesiacov od podania žiadosti

Poplatky

  • Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky – 10,00 € (od 1. 1.2018 podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, II. časť, položka 17, písm. a)) Tento poplatok sa hradí v hotovosti v pokladni MsÚ.

  • Prvý originál rodného listu sa vydáva bezplatne, za každý ďalší originál uhradíte osobitnej matrike 5,00 € podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch I. časť, položka 2, písm. b))
  • Za viacjazyčný štandardný formulár (VŠF) sa platí poplatok 5,00 € podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 1. časť, č. položky 2, písm. b) /vyhotovenie písomného potvrdenia osobitnou matrikou/. --- bližšie informácie k úhrade poplatkov pre osobitnú matriku nájdete na: https://www.minv.sk/?osobitna-matrika

Zákonná úprava
§ 23 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

  • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012

Prílohy