Dnes je 24.07.2024, meniny má Vladimír
Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanAko vybaviť ...? > Ordinačné hodiny, záväzné stanoviská

Ordinačné hodiny, záväzné stanoviská

Vybavuje:

Oddelenie organizačné - referát vnútornej správy, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, prízemie vľavo, číslo dverí 114

Brigita Sopková, tel. 053/415 21 27, brigita.sopkova(at)mestosnv.sk

Mesto Spišská Nová Ves podľa zákona  č. 416/2001 Z. Z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obec schvaľuje ordinačné hodiny v neštátnych zdravotníckych zariadeniach.

Ordinačné hodiny sa schvaľujú na základe návrhu, ktorý musí obsahovať:

  • údaje žiadateľa
    a)   u fyzickej osoby meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska,
    b)   u právnickej osoby, obchodné meno a sídlo;
  • názov a adresu neštátneho zdravotníckeho zariadenia (ambulancie, lekárne a pod.);
  • rozsah ordinačných hodín s vyznačením prestávok a pod.

K návrhu žiadateľ v prípade novozriadených NZZ doloží:

  • doklad o vlastníctve priestorov, respektíve o nájme nebytových priestorov,
  • v prípade právnickej osoby výpis z obchodného registra.

Mesto Spišská Nová Ves, ak si to vyžadujú osobitné predpisy, vydáva záväzné stanoviská k povoleniu na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a podľa zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch.
Žiadosť o vydanie stanoviska musí obsahovať, tak ako pri ordinačných hodinách údaje žiadateľa a k 
žiadosti žiadateľ doloží doklady týkajúce sa vlastníctva, respektíve nájmu nebytových priestorov, v prípade právnickej osoby výpis z obchodného registra.