Dnes je 25.05.2024, meniny má Urban
Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanAko vybaviť ...?Dopravné záležitosti > Zjazd z miestnej komunikácie

Zjazd z miestnej komunikácie

Rozhodnutie na zriadenie zjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

 • vydáva sa podľa Zákl. zák. č. 193/1997 Z. z. v znení zmien a doplnkov v zmysle § 3b cit. zákona.

Vybavuje:

 • Oddelenie výstavby a dopravy, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, 2. poschodie
  Ing. Ivan Jacko
  II. posch., č. dv. 318
  Tel.: 053 415 23 31
  E-mail: ivan.jacko@mestosnv.sk

Mesto Spišská Nová Ves v zmysle ust. § 13, ods. 3, Zak. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, zastúpené primátorom mesta ako príslušný cestný správny orgán (ďalej len správny orgán) podľa § 3 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení zmien a doplnkov, zák. č. 193/1997 Z. z. v znení zmien a doplnkov vydáva rozhodnutia na základe žiadosti o povolenie, ktorá musí obsahovať náležité údaje a potrebné prílohy (podľa priložených vzorov na jednotlivé druhy rozhodnutí).

Postup vybavovania:

V prípade, že je potrebné vyznačiť právoplatnosť rozhodnutia pred uplynutím zákonnej lehoty na podanie odvolania do 15 dní od doručenia rozhodnutia, je potrebné aby účastník konania, fyzická alebo právnická osoba, potvrdil správnemu orgánu, že sa vzdáva možnosti podať odvolanie voči podmienkam rozhodnutia čo potvrdí svojim podpisom. Po podpísaní vzdania sa odvolania, správny orgán vyznačí právoplatnosť rozhodnutia. Ak je účastníkom konania právnická osoba musí k podpísaniu vzdania odvolania doložiť výpis z obchodného registra, prípadne splnomocnenie konateľa k zastupovaniu svojej osoby pre prevzatie rozhodnutia a podpísaniu vzdania odvolania voči podmienkam rozhodnutia.

Lehota vybavenia:

 • Správny orgán musí vo veci rozhodnúť (či už kladne alebo záporne) v zmysle § 49 zákona č.71/1967 Zb., do 30 dní od začatia konania (podania žiadosti), v zložitých prípadoch najneskôr do 60 dní.

Správny poplatok:

 • Musí byť uhradený v zmysle zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch pred začatím konania (resp. po podaní žiadosti).

Sadzba poplatku:

 • 30,00 EUR v zmysle položky č. 85 zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch.

  Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.

Prílohy k žiadosti:

 • grafický náčrt situácie v mierke so zakreslením navrhovaného zjazdu,
 • list vlastníctva (priľahlej nehnuteľnosti, napájaného objektu),
 • vyjadrenie okresného dopravného inšpektorátu PZ,
 • projektová dokumentácia vypracovaná oprávneným projektantom.

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zriadenie zjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti