Dnes je 25.06.2024, meniny má Tadeáš
Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanAko vybaviť ...?Dane a poplatky > Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností

Vybavuje

 • Oddelenie správy daní a poplatkov, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves

Daň z nehnuteľnosti - fyzické osoby (FO)


Daň z nehnuteľnosti - právnické osoby (PO)

ČO JE NOVÉ V MIESTNYCH DANIACH V ROKU 2021?

Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú ustanovené zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Zároveň na území mesta Spišská Nová Ves sú podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravené Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení schválených dodatkov. Pre zdaňovacie obdobie v roku 2021 sa sadzby miestnych daní a hodnoty týkajúce sa výpočtu dane z nehnuteľnosti v porovnaní s rokom 2020 nemenia. Taktiež sa nemení rozsah zníženia alebo oslobodenia od miestnych daní v porovnaní s rokom 2020.

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Termín podania priznania k dani z nehnuteľností je do 31. 1. 2021.

Podáva ho len občan, ktorý (u ktorého) v roku 2020

 • sa stal vlastníkom nehnuteľností,
 • prestal byť vlastníkom nehnuteľností,
 • nastali zmeny vo výmere,
 • nastali zmeny vo využívaní,
 • nadobudlo právoplatnosť stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie.

S priznaním je potrebné doložiť rozhodnutie z katastra o povolení vkladu, zmluvu o prevode, uznesenie o dedičstve, iný doklad o nadobudnutí nehnuteľností.

Pri podielovom spoluvlastníctve priznanie podá každý spoluvlastník za svoj spoluvlastnícky podiel. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci.

Pri bezpodielovom vlastníctve manželov - priznanie podá jeden z manželov.


Tlačivá priznaní nájdete

 •  MsÚ, Štefánikovo námestie č. 1, kancelária č. dv. 203
 •  na tejto stránke v sekciách Občan alebo Podnikateľ / Tlačivá na stiahnutie,
 •  tu - viď dole - Tlačivá.

Výška dane za jednotlivé druhy stavieb, hodnota pôdy a pozemkov je nasledovná:

(1) Daň zo stavieb

a)    0,242 €/m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b)    0,242 €/m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby na vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohosp. produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

c)    0,644 €/m2 za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,

d)    1,000 €/m2 za samostatne stojace garáže,

e)    1,000 €/m2 za stavby hromadných garáži, 

f)    1,000 €/m2 za stavby hromadných garáži umiestnených pod zemou

g)    2,359 €/m2 za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

h)    3,229 €/m2 za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,

i)     1,104 €/m2 za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).

Príplatok za podlažie je 0,07 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

(2) Daň z bytov

 • 0,242 €/mpodlahovej plochy bytu,
 • 1,093 €/m2 nebytového priestoru.

(3) Hodnota pôdy a pozemku:  

 • 0,2399 €/m2 ornej pôdy,
 • 0,0385 €/m2 trvalých trávnatých porastov,
 • 4,64 €/m2 záhrad, zastavaných plôch a nádvorí, ostatných plôch s výnimkou stavebných pozemkov,
 • 0,1327 €/m2 lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
 • 46,47 €/m2 stavebných pozemkov.

(4) Sadzba dane z pozemkov

 • ročná sadzba dane z pozemkov je 0,48 %.

 

Zníženie dane

(1) Mesto Spišská Nová Ves zníži daň z nehnuteľností vo výške 50 %:

a)  u pozemkov, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby staršie ako 64 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu,

b)  zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 64 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

c)  z garáží a nebytových priestorov v bytových domoch slúžiacich ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 64 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlá používané na ich dopravu,

d)  z pozemkov, stavieb alebo bytov vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie.


Zníženie dane bude poskytnuté:

 • na základe žiadosti

- držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ak žiadosť nepredložil v roku 2020

 • bez žiadosti

- fyzickým osobám starším ako 64 rokov

- držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ak žiadosť predložil v roku 2020

 

Vyrubovanie dane a termíny platenia dane

Daň je vyrubená rozhodnutím, v ktorom je určená výška dane a termín jej zaplatenia. Rozhodnutia budú doručované do 31. marca.


Daň je možné zaplatiť:

 • bankovým prevodom na účet IBAN: SK33 5600 0000 0034 0042 4025
  vedený v Prima banka, a. s., alebo
 • v hotovosti alebo bezhotovostne platobnou kartou v pokladnici Mestského úradu, Štefánikovo nám. 1 v Spišskej Novej Vsi (prízemie vpravo).


Poštový poukaz na zaplatenie dane nie je súčasťou rozhodnutia.

Tlačivá

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty, k dani za nevýherné hracie prístroje