Dnes je 14.06.2024, meniny má Vasil
Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanAko vybaviť ...? > Bývanie

Bývanie

Vybavuje:

Referát sociálnych služieb a bytov
Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, prízemie

Referát sociálnych služieb a bytov sa riadi Všeobecne záväzným nariadením č. 6/2015 o podmienkach prenajímania mestských bytov, kde sú uvedené všetky podmienky týkajúce sa bytov, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves.

Bytový dom Panoráma, Medza 6
Bytový dom J. Fabiniho ul. č. 24
Bytový dom Lesná č. 22, 23, 24, 25 a Bytový dom Potočná ul.

Byty určené pre rodiny s deťmi

Kritériá pre zaradenie žiadosti do evidencie žiadateľov o nájom bytu:

a) žiadateľ je osobou staršou ako 18 rokov, má vlastnú rodinu (manželku, deti) alebo žiadateľom je osoba, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť alebo osobitná starostlivosť poručníka, ak táto osoba nepresiahla vek 30 rokov,

b) žiadateľ má trvalý pobyt v Meste Spišská Nová Ves nepretržite minimálne 5 rokov pred podaním žiadosti,

c) žiadateľ nemá voči Mestu Spišská Nová Ves záväzky po lehote splatnosti a Mesto nevedie voči žiadateľovi žiadne správne a iné konanie,

d) žiadateľ a osoby, ktoré s ním budú byt užívať, preukážu príjem, z ktorého budú schopní platiť nájomné. Tento sa posudzuje podľa osobitného predpisu.

Dom opatrovateľskej služby Levočská ul. č. 16
Bytový dom Ul. J. Fabiniho č. 4 - 9

Byty osobitného určenia

Kritériá pre zaradenie žiadosti do evidencie žiadateľov o nájom bytu v DOS Levočská ul.:

a) žiadateľ dovŕšil dôchodkový vek a je poberateľom starobného dôchodku,

b) zdravotný stav žiadateľa si vyžaduje opatrovateľskú službu, ktorá mu bude poskytovaná v DOS.

****

Kritériá pre zaradenie žiadosti do evidencie žiadateľov o nájom bytu na J. Fabiniho ul. č. 4 - 9:

a) žiadateľ je držiteľom preukazu ŤZP alebo žiadateľ dovŕšil dôchodkový vek a je poberateľom starobného dôchodku.

****

Ďalšie kritériá (DOS Levočská ul. a J. Fabiniho ul. č. 4 – 9):

a) žiadateľ má trvalý pobyt v Meste Spišská Nová Ves nepretržite minimálne 5 rokov pred podaním žiadosti,

b) žiadateľ nemá voči Mestu Spišská Nová Ves záväzky po lehote splatnosti a Mesto Spišská Nová Ves nevedie voči žiadateľovi žiadne správne alebo iné konanie,

c) žiadateľ preukáže príjem, z ktorého bude schopný platiť nájomné. Tento sa posudzuje podľa osobitného predpisu.

Podanie žiadosti o nájom bytu

Podanie žiadosti o nájom bytu (rodina s deťmi)

Potrebné doklady:

Podanie žiadosti o nájom bytu (občania nad 62 rokov) do DOS

Potrebné doklady:

Podanie žiadosti o nájom bytu (občania nad 62 rokov)
na Ul. Fabiniho č. 4 - 9

Potrebné doklady:


Súhlas na trvalý alebo prechodný pobyt

Potrebné doklady:


Podnájom bytu

Potrebné doklady:


Spoločný nájom bytu

Potrebné doklady:

Prechod nájmu bytu

Potrebné doklady:


Výmena bytov

Potrebné doklady: