Dnes je 15.04.2024, meniny má Fedor
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Otázky, námety a pripomienky

Otázky, námety a pripomienky

Pohotovostné služby lekární

Pohotovostné služby lekární sa nachádzajú hneď na hlavnej stránke v ľavom stĺpci stránky v časti Dôležité kontakty/Lekárne - pohotovosť.

Kde je cestovný poriadok MHD?

Kompletný zoznam cestovných poriadkov liniek MHD je v sekcii Občan/Doprava/MHD vo forme stiahnuteľných PDF súborov, ktoré je možné čítať pomocou programu AcrobatReader.

Kde môžem pridať inzerát?

Inzerciu je možné pridať v sekcii Inzercia (odkaz v ľavom stĺpci stránky). Pre pridanie inzercie je potrebné sa najskôr zaregistrovať a prihlásiť použitím užívateľského mena a hesla.

Upozornenie

Pre zaslanie otázky je potrebné zaregistrovať sa >>

6. 5. 2008:

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, na čo sa použijú peniaze, ktoré sa vyberajú ročne za psa (70 €). Zdá sa mi to dosť vysoká suma (vraj je vyššia ako v Bratislave). Koše pre psie exkrementy sa v podstate ani nemenia, na sídlisku kde bývam, už dlho jeden chýba... tak kde idú tie peniaze?A ešte by som chcela vedieť, kto rozhoduje o výške tohto poplatku. Ďakujem.

Odpoveď:

MsÚ v Spišskej Novej Vsi vyberá miestne dane v roku 2008 v zmysle schváleného Všeobecne záväzného nariadenia mesta (ďalej VZN) č. 7/2007, ktoré schválilo MsZ na svojom zasadnutí dňa 14. 12. 2007. Jednou z miestnych daní je aj daň za psa. O sadzbe dane za psa rozhoduje MsZ. VZN určuje ročné sadzby dane za psa, podmienky vyrubovania a zníženia dane. Predmetné VZN bolo v zmysle zákona o obecnom zriadení dňa 28. 11. 2007 zverejnené na pripomienkovanie na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta. Počas desaťdňovej lehoty určenej na pripomienkovanie, nebola zo strany občanov a právnických osôb vznesená žiadna pripomienka k návrhu VZN.

Hospodárenie Mesta Spišská Nová Ves sa riadi rozpočtom mesta, ktorý má príjmovú a výdavkovú časť. Daň za psa je súčasťou vlastných príjmov. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet na príslušný kalendárny rok ako po stránke finančnej, tak aj vecnej. Vo výdavkoch mesta je vyčlenená suma na údržbu verejnej zelene a ostatných verejných priestranstiev, ktoré sú znečistené od psích exkrementov.

Pracovníci strediska ručného čistenia mesta pravidelne prechádzajú všetkými lokalitami a robia údržbu košov pre psie exkrementy – upravujú a dopĺňajú ich. Škoda, že v emaily neuvádzate adresu, na ktorom sídlisku bývate, uviedli by sme počty košov ako aj priestory na výbeh psov.

Je potrebné si uvedomiť, že mesto financuje i Stanicu pre odchyt túlavých zvierat. Od minulého roka odchytené zvieratá, ktoré si nik neprevzal, už nie sú utrácané, ale sú prevážané do útulku v Kežmarku.

Finančné oddelenie, oddelenie komunálneho servisu MsÚ

28. 4. 2008:

Nie je možné zvrátiť rozhodnutie o bioodpade a zániku jeho zberu a vývozu z mestskej časti Ferčekovce? Myslím, ze to nebolo správne rozhodnutie. Ľudia budú nesprávnym spôsobom nakladať s odpadom biologického charakteru a to je škoda.

Odpoveď:

Vedenie mesta rozhodlo, že bude vývoz bioodpadu z týchto lokalít zachovaný.

Slavomír Krieger, oddelenie komunálneho servisu MsÚ

« Prvé   ‹ Predošlé    601 - 620   621 - 640   641 - 660   661 - 680   681 - 700   701 - 702    Ďalšie ›   Posledné »