Dnes je 21.09.2023, meniny má Matúš
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

12. 11. 2007 07:20

Vyhodnotenie činnosti za I. polrok 2007

Po ukončení I. polroka 2007 bola na Mestskej polícii v Spišskej Novej Vsi vykonaná bilancia výsledkov práce ako aj prijaté opatrenia smerujúce k ďalšiemu skvalitneniu práce.

Mestská polícia v I. polroku 2007 vykonala celkovo 3 806 zásahov pričom v 2 965 prípadoch išlo o porušenie právnych noriem. V rámci spolupráce s orgánmi štátnej správy a samosprávy bolo vybavených 841 dožiadaní. V zmysle vecnej príslušnosti bolo odovzdaných základnému útvaru PZ v Spišskej Novej Vsi 28 vecí. Išlo prevažne o trestné činy proti majetku podľa § 212 odst. 2 písm. f, Trestného zákona, kde si páchateľ prisvojil vec tým, že sa jej zmocnil a bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý. Ide o krádeže v Supermarketoch Kaufland, Hypernova a Coop.

O aktivite Mestskej polície svedčí ďalší ukazovateľ nakoľko 2 662 vecí t. j. 89,7 % bolo zistených vlastne činnosťou hliadok MsP v blokovom konaní v zmysle vecnej príslušnosti bolo riešených 1 587 priestupkov kde celková suma za uložené sankcie dosiahla výšku 279 500,- Sk.

Značný je podiel pri riešení priestupkov v náväznosti na účinné všeobecne záväzné nariadenia mesta nakoľko takýchto porušení za I. polrok mestská polícia zrealizovala v 1 629 prípadoch. Najčastejšie dochádza v tomto smere k porušeniu VZN na úseku dopravy (925 priestupkov). V poslednom období v skladbe priestupcov je zaznamenaný stav, že sa znižuje vek páchateľov tejto protispoločenskej činnosti. Zaznamenali sme prípady krádeže, kde páchateľmi i keď bez trestnej zodpovednosti za spáchaný priestupok boli 7 a 8 roční priestupcovia.

Z uvedeného dôvodu preto príslušníci MsP v Spišskej Novej Vsi tak ako to ukladá § 3 odst. 1 písm. h Zák. SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii plnia úlohy aj na úseku preventívnej činnosti.

V rámci spolupráce s OR PZ v Spišskej Novej Vsi formou prednášok a následných besied v I. polroku 2007 boli takéto preventívne akcie vykonané v 7 prípadoch. Na uvedených prednáškach na základných a stredných školách v rámci mesta zameraných na zvyšovanie právneho vedomia stredoškolákov boli oboznámení o sankciách, ktoré je možné za priestupok uložiť.

Aktívnu činnosť na úseku prevencie a oboznamovanie s činnosťou mestskej polície vyvíjajú aj príslušníci na úseku služobnej kynológie. Okrem základných zásad súvisiacich s výcvikom a chovom služobných psov sú prezentované úspešne využitia služobných psov pri obranných a pachových prácach.
Aj takouto preventívnou činnosťou sa snažíme zvyšovať právne vedomie mládeže a prípadne ich ďalšie smerovanie pri výbere povolania.    

JUDr. Vladislav Chroust
náčelník MsP