Dnes je 24.07.2024, meniny má Vladimír
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské zastupiteľstvoPredkladané materiály > Zasadnutie konané 26. 9. 2018

Zasadnutie konané 26. 9. 2018

Program:

1. Otvorenie

2. Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4. Návrh na schválenie programu rokovania

5. Kontrola plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Novej Vsi

6. Správa o hospodárení mesta Spišská Nová Ves za 1. polrok 2018 
    a Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu za 1. polrok 2018

7. Schválenie zmluvy o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v Spišskej Novej Vsi

8. Schválenie spolufinancovania projektu Supernápad – Skvelá ÚPrava ExteRiéru ZŠ Komenského v Spišskej Novej Vsi

9. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2016 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a návrh na uzatvorenie dohody o spoločnom školskom obvode s obcou Hnilec

10. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2017 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach

11. VZN č. 3/2018 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Spišská Nová Ves

12. VZN č. 4/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Spišská Nová Ves

13. Prehľad poskytnutých dotácií podľa VZN 6/2013 v roku 2018

14. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta Spišská Nová Ves

15. Správa o výsledkoch kontrol

16. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam + Príloha

17. Informácia z rokovaní komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi

18. Záver

19. Návrh Zmien a doplnkov 2018 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves, lokalita Kúdelník II