Dnes je 15.04.2024, meniny má Fedor
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské zastupiteľstvoPredkladané materiály > Zasadnutie konané 25. 2. 2021

Zasadnutie konané 25. 2. 2021

Program:

Otvorenie

1. Informácia o overení zápisnice z ostatného zasadnutia

2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

3. Návrh na schválenie programu rokovania 

4. Návrh na poskytnutie dotácií v sociálnej oblasti podľa VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves

5. Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby

6. Dodatok č. 3 k VZV mesta Spišská Nová Ves č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Spišská Nová Ves

7. Vyjadrenie k obstarávaniu Zmien a doplnkov 6/2021 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves potrebné k poskytnutiu dotácie v zmysle zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí

8. Schválenie spolufinancovania projektu Multifunkčné športové ihrisko pri ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves

9. Schválenie spolufinancovania projektu Stavebné a teplotechnické úpravy objektu ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves

10. Návrh na pridelenie dotácie centrám voľného času

11. Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie mesta Spišská Nová Ves – Zoologická záhrada Spišská Nová Ves

12. Návrh na zmenu člena mestského výboru č. 1 – Novoveská Huta

13. Členstvo mesta v záujmových združeniach

14. Informácia o vykonaných bezpečnostných a hygienických opatreniach na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19

15. Správa o výsledkoch kontrol

16. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020

17. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

18. Interpelácie

Záver

 

Poznámka:
Vzhľadom na nepriaznivú zdravotnú situáciu na mestskom úrade mestské zastupiteľstvo na návrh poslanca RNDr. Ladislava Ruttkaya schválilo zmenu programu a a prerokovalo body č. 7, 9 a 16.
Ostatné body programu boli presunuté na nasledujúce rokovanie MsZ 18. 3. 2021.