Dnes je 26.06.2024, meniny má Adriána
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské zastupiteľstvoPredkladané materiály > Zasadnutie konané 22. 2. 2012

Zasadnutie konané 22. 2. 2012

Program:

1.    Otvorenie

2.    Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

3.    Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4.    Návrh na schválenie programu rokovania

5.    Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2011

6.    Dodatok č. 2 VZN č. 6/2010 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území mesta Spišská Nová Ves

7.    Založenie oblastnej organizácie cestovného ruchu v zmysle zákona 386/2011 Z. z. - novela zákona č. 91/2010 Z. z.

8.    Projekt na zníženie energetickej náročnosti MŠ, Tomášikova ul., Spišská Nová Ves - program EKOFOND

9.    Správa o výsledku kontrol

10.  Správa o kontrolnej činnosti za rok 2011

11.  Návrh na zmenu v orgánoch obchodnej spoločnosti s účasťou mesta

12.  Návrh na financovanie europrojektov zo zostatku nevyčerpaných finančných prostriedkovz roku 2011
13.  Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

14.  Interpelácie, otázky poslancov

15.  Záver