Dnes je 24.07.2024, meniny má Vladimír
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské zastupiteľstvoPredkladané materiály > Zasadnutie konané 18. 3. 2021

Zasadnutie konané 18. 3. 2021

Program:

Otvorenie

1. Informácia o overení zápisnice z ostatného zasadnutia

2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

3. Návrh na schválenie programu rokovania

4. Návrh na poskytnutie dotácií v sociálnej oblasti podľa VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves

5. Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služieb

6. Dodatok č. 3 k VZV mesta Spišská Nová Ves č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Spišská Nová Ves

7. Schválenie spolufinancovania projektu Multifunkčné športové ihrisko pri ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves

8. Návrh na pridelenie dotácie centrám voľného čas

9. Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie mesta Spišská Nová Ves – Zoologická záhrada Spišská Nová Ves

10. Návrh na zmenu člena mestského výboru č. 1 – Novoveská Huta

11. Členstvo mesta v záujmových združeniach

12. Informácia o vykonaných bezpečnostných a hygienických opatreniach na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19

13. Správa o výsledkoch kontrol

14. Informatívna správa o realizácii prác na investičných akciách: Rekonštrukcia krytej plavárne a letného kúpaliska a Prestrešenie malej ľadovej plochy Zimného štadióna

15. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

16. Domov seniorov Predná Huta Spišská Nová Ves s možnosťou využitia na Liečebňu dlhodobo chorých

17. Interpelácie

Záver