Dnes je 14.06.2024, meniny má Vasil
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské zastupiteľstvoPredkladané materiály > Zasadnutie, konané 15. 7. 2010

Zasadnutie, konané 15. 7. 2010

29. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

Program:

1.    Otvorenie
2.    Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia
3.    Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
4.    Návrh na schválenie programu rokovania
5.    Informácia o vývoji výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre mesto Spišská Nová Ves v roku 2010
6.    Vyradenie prebytočného majetku v správe ZŠ Nad Medzou 1
7.    Aktuálne výzvy a nové projektové zámery
8.    Informácia o stave realizácie projektu "HorSKIpark"
9.    Predaj akcií hotela Metropol, a. s., Spišská Nová Ves
10.  Správa o kontrolnej činnosti
11.  Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností
12.  Interpelácie, otázky poslancov
13.  Záver