Dnes je 28.02.2024, meniny má Zlatica
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské zastupiteľstvoPredkladané materiály > Zasadnutie konané 10. 12. 2009

Zasadnutie konané 10. 12. 2009

Program:

 1.  Otvorenie

 2.  Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

 3.  Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

 4.  Návrh na schválenie programu rokovania

 5.  Plnenie uznesení MsZ + Krycí list

 6.  Správa o výsledku kontrol + Krycí list

 7.  Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK na I. polrok 2010 + Krycí list

 8.  Prehľad poskytnutých dotácií v roku 2009 + Krycí list

 9.  Návrh zmeny Organizačnej štruktúry mesta + Príloha

10.  Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta na rok 2009 + Príloha č. 1 + Príloha č. 2 + Príloha č. 3 + Príloha č. 4 + Príloha č. 5 + Príloha č. 6 + Príloha č. 7 + Príloha č. 8

11.  Návrh dodatku k VZN č. 2/2008 – trhový poriadok + Krycí list

12.  VZN č. 6 o podmienkach určovania a vyberania daní z nehnuteľností na území  mesta SNV + Krycí list + Dôvodová správa

13.  VZN č. 7 o miestnych daniach + Krycí list + Dôvodová správa

14.  VZN č. 8 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady + Krycí list + Dôvodová správa

15.  VZN č. 9 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Spišská Nová Ves + Krycí list

16.  VZN č. 10 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Spišská Nová Ves + Krycí list

17.  Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku mesta v správe Domova dôchodcov Spišská Nová Ves

18.  Plán zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na 1. polrok 2010

19.  Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

20. Žiadosť NsP o súhlas použitia zvyšných prostriedkov poskytnutej dotácie na nákup narkotizačného prístroja

20.  Interpelácie, otázky poslancov

21.  Záver