Dnes je 24.07.2024, meniny má Vladimír
Mesto Spišská Nová Ves
 
   PodnikateľAko vybaviť ...? > Umiestnenie reklamného zariadenia

Umiestnenie reklamného zariadenia

Vybavuje:

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, 2. poschodie
 

Ing. Gabriela Ľorková, tel. 053/4152 323, gabriela.lorkova(at)mestosnv.sk  

Postup na vybavenie žiadosti:

Osoba oprávnená na podanie žiadosti – fyzická alebo právnická osoba spôsobilá k reklamnej činnosti. Žiadateľ predloží písomnú žiadosť na adresu:

Mestský úrad
Štefánikovo námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves

 

K podaniu sa vyžaduje priložiť:

  • žiadosť – v ktorej sa uvedie nájomca, resp. poverený žiadateľ (musí priložiť platnú plnú moc z zastupovaniu nájomcu): názov a sídlo nájomcu, navrhovanú dobu nájmu, účel nájmu, technický popis reklamného zariadenia, bankové spojenie, identifikačné údaje nájomcu – IČO, DRČ, kontaktnú osobu a telefónnym číslom, zodpovednú osobu, ktorá bude konať za nájomcu (aj ktorá bude podpisovať zmluvu, v prípade, že osoba nebude štatutárnym zástupcom musí byť doložené písomné splnomocnenie na tento úkon), prípadne iné údaje, ktoré považuje žiadateľ za podstatné,
  • fyzická osoba oprávnená na podnikanie – živnostenský list, právnická osoba výpis z Obchodného registra,
  • doklad, ktorým žiadateľ preukazuje vlastnícke alebo iné právo umiestniť na stavbe alebo pozemku navrhované zariadenie (v prípade prenosného zariadenia nie je potrebné),
  • dokumentáciu obsahujúcu  návrh zariadenia a jednoduchý náčrt  jeho umiestnenia v primeranej mierke v dvoch vyhotoveniach,
  • technický opis konštrukčného riešenia zariadenia,
  • doklad o úhrade správneho poplatku (v prípade prenosného zariadenia nie je potrebné),
  • kópiu z katastrálnej mapy (môže byť doplnená situačným nákresom) V kópii musí byť zakreslené navrhované umiestnenie reklamného zariadenia, určenie vzdialenosti od vozovky, okótovanie reklamného zariadenia, zakreslené dopravné značky do 50 m, a jestvujúce iné zariadenia (vrátane reklamných) do vzdialenosti 100 m na každú stranu od navrhovaného zariadenia,
  • písomný súhlas miestne príslušného dopravného inšpektorátu,
  • písomné vyjadrenie cestného správneho orgánu,
  • stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice, pracovisko Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 41 - v prípade, že zariadenie sa nachádza v pamiatkovej zóne alebo jej ochrannom pásme.

V prípade, že žiadosť nie je úplná, je žiadateľ vyzvaný na doplnenie žiadosti.