Dnes je 14.06.2024, meniny má Vasil
Mesto Spišská Nová Ves
 
   PodnikateľAko vybaviť ...?Stavebný úrad > Územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie sa vydáva podľa § 39 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) po predchádzajúcom správnom konaní v zmysle ustanovení §-ov 33 - 38 stavebného zákona. Vydáva sa na základe návrhu navrhovateľa.

Vybavuje:

Referát stavebného poriadku, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1,
2. posch.

Ing. Júlia Sadová, 053/4152 325, julia.sadova(at)mestosnv.sk
Ing. Gabriela Ľorková,
053/4152 323, gabriela.lorkova@mestosnv.sk
Ing. Katarína Augustiniová, 053/4152 320, katarina.augustiniova(at)mestosnv.sk
Mgr. Tatiana Koršalová, 053/4152 321, tatiana.korsalova@mestosnv.sk
Ing. Zuzana Krajňáková, 053/4152 326, zuzana.krajnakova@mestosnv.sk

Ing. Juraj Sad, PhD., 053/4152 324, juraj.sad(at)mestosnv.sk

 

Postup na vybavenie žiadosti:

Žiadateľ adresuje Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby na
 
Mestský úrad
Štefánikovo námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves
 

 

Návrh spolu s prílohami má obsahovať:

náležitosti, uvedené v § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

 • meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) navrhovateľa,
 • predmet územného rozhodnutia so stručnou charakteristikou územia a spôsobu jeho doterajšieho využitia,
 • zoznam všetkých známych účastníkov územného konania, 
 • druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností 1) s uvedením vlastníckych a iných práv, ktorých sa územné rozhodnutie týka, parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb,
 • ak ide o návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia, súhlas vlastníka pozemku, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť,
 • údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred podaním návrhu.

Ak ide o návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby s veľkým počtom účastníkov konania, územného rozhodnutia o využití územia, o chránenej časti krajiny, o stavebnej uzávere, ak sa týkajú rozsiahleho územia, údaje podľa odseku 1 písm. c) a d) sa v návrhu neuvádzajú, ale uvedie sa opis prebiehajúcich hraníc územia.

K návrhu na vydanie územného rozhodnutia sa prikladajú:

 • situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie; ak sa navrhuje umiestnenie stavieb, využitie územia, stavebná uzávera, chránené územie alebo ochranné pásmo podľa odseku 2, aj mapový podklad v mierke 1:10 000 až 1:50 000 s vymedzením hraníc územia, ktoré je predmetom rozhodnutia a širších vzťahov (účinkov) k okoliu; situačný výkres a mapový podklad sa prikladá v dvoch vyhotoveniach,
 • dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou; v prípadoch uvedených v § 45 ods. 6 písm. a) zákona postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním,
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
 • záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak bolo vydané,
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu.

K návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby sa podľa miesta, druhu, rozsahu a predpokladaných účinkov stavby prikladá dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach, z ktorej textovej a grafickej časti musia byť dostatočne zrejmé najmä:

 • údaje o súlade návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou, ak bola schválená,
 • urbanistické začlenenie stavby do územia, ktorý pozemok alebo jeho časť má byť určený ako stavebný, navrhované umiestnenie stavby na pozemku s vyznačením jej odstupov od hraníc pozemkov a od susedných stavieb vrátane výškového vyznačenia (spravidla v mierke 1:500); v prípadoch uvedených v § 3 ods. 2 postačujú podklady podľa odseku 3 písm. a),
 • architektonické riešenie stavby, jej hmotové členenie, vzhľad a pôdorysné usporiadanie,
 • údaje o základnom stavebnotechnickom a konštrukčnom riešení stavby vo väzbe na základné požiadavky na stavby,
 • údaje o požiadavkách stavby na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravné napojenie vrátane parkovania, zneškodňovanie odpadov a návrh napojenia stavby na dopravné vybavenie územia a jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia územia,
 • údaje o prevádzke alebo o výrobe vrátane základných technických parametrov navrhovaných technológií a zariadení; údaje o druhoch, kategóriách a množstve odpadov (okrem komunálnych odpadov), 2) ktoré vzniknú pri prevádzke alebo výrobe, a návrh spôsobu nakladania s nimi,
 • údaje o vplyve stavby, prevádzky alebo výroby na životné prostredie, zdravie ľudí a požiarnu ochranu vrátane návrhu opatrení na odstránenie alebo minimalizáciu negatívnych účinkov a návrh na zriadenie ochranného pásma,
 • dotknuté ochranné pásma alebo chránené územia, dotknuté pamiatkové rezervácie alebo pamiatkové zóny,
 • návrh ochrany stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami vrátane údajov o vhodnosti geologických, inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov v území, vrátane údajov o vhodnosti z hľadiska požiadaviek na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov,
 • údaje o požiadavkách na stavbu z hľadiska civilnej ochrany,
 • úpravy nezastavaných plôch pozemku a plôch, ktoré budú zazelenené,
 • rozsah a usporiadanie staveniska.

Ak ide o stavbu, v ktorej sa má zabudovať jadrové zariadenie, k návrhu na vydanie územného rozhodnutia sa pripojí súhlas Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky udelený na základe posúdenia bezpečnostnej dokumentácie podľa osobitného predpisu. 

Návrh na nové využitie územia obsahuje okrem náležitostí podľa odsekov 1 až 3 ďalšie podklady a dokumentáciu, z ktorých musia byť dostatočne zrejmé najmä:

 • dôvody, spôsob, rozsah a dôsledky nového využitia územia,
 • výškové usporiadanie navrhovaných zmien, napr. charakteristické rezy terénnych úprav, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery,
 • spôsob neškodného odvádzania povrchových vôd a ochrany podzemných vôd, predpokladané napojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia,
 • dotknuté ochranné pásma alebo chránené územia,
 • ak ide o návrh na delenie alebo sceľovanie pozemkov, vyznačenie navrhovaných zmien hraníc pozemkov a prístupu na pozemky v situačnom výkrese podľa odseku 3 písm. a).

Návrh na vymedzenie chránenej časti krajiny (chráneného územia, ochranného pásma) alebo na vyhlásenie stavebnej uzávery obsahuje okrem náležitostí podľa odsekov 1 až 3 ďalšie podklady a dokumentáciu, z ktorých musia byť dostatočne zrejmé najmä:

 • dôvody a rozsah navrhovaných opatrení s presným vecným a územným vymedzením navrhovaných zákazov alebo obmedzení,
 • dôsledky, aké budú mať navrhované opatrenia na funkčné a priestorové usporiadanie územia s návrhom potrebných územnotechnických a organizačných opatrení,
 • predpokladaný čas trvania navrhovaného opatrenia alebo oznámenie, že platnosť rozhodnutia nemožno časovo obmedziť.

Sadzobník správnych poplatkov, dokument PDF