Dnes je 25.07.2024, meniny má Jakub
Mesto Spišská Nová Ves
 
   PodnikateľAko vybaviť ...? > Prihlásenie/odhlásenie psa

Prihlásenie/odhlásenie psa

Ako prihlásiť a odhlásiť psa z evidencie Mestského úradu SNV

Vybavuje:

Oddelenie sociálnych vecí, Mestský úrad, Štefánikovo nám. 1, Spišská nová Ves, prízemie, č. d. 116 A


Ako prihlásiť psa do evidencie

Všeobecne:

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov (ďalej len "evidencia"). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.

Prílohy k žiadosti o evidenciu psa:

  • fotokópia očkovacieho preukazu,
  • ak je pes chovaný na inom mieste, než aký má uvedený trvalý pobyt jeho majiteľ, je potrebné doložiť nasledovné doklady - fotokópia listu vlastníctva miesta držania psa, ak nie je totožný s miestom trvalého pobytu žiadateľa (príp. súhlas majiteľa nehnuteľnosti),
  • fotokópia preukazu občana ZŤP, ak je majiteľ psa držiteľom preukazu "zdravotne ťažko postihnutý".


Náhradné EVČ psa (známku)

vybavíte na oddelení sociálnych vecí Mestského úradu, Štefánikovo nám. č. 1, Spišská Nová Ves, prízemie, č. dv. 116 A po zaplatení poplatku 2 € v pokladnici mestského úradu (prízemie).


Výšku dane za psa nájdete v § 7 VZN č. 2/2016

VZN 2 2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Spišská Nová VesTlačivá priznania k miestnej dani za psa

 

                                                 *******


Ako odhlásiť psa z evidencie

V žiadosti o odhlásenie psa z evidencie občan uvedie dátum odhlásenia psa z evidencie v lehote  maximálne 30 dní spätne, odkedy písomne doručil túto žiadosť na Mestský úrad Spišská Nová Ves.

Prílohy k žiadosti o odhlásenie psa z evidencie:

1. fotokópia dokladu od veterinárneho lekára
2. fotokópia policajnej správy
3. fotokópia kúpnej alebo darovacej  zmluvy (prípadne uviesť meno a adresu nového držiteľa psa)

Dodržiavanie podmienok chovu psov, resp. iných spoločenských zvierat

K pomerne často sa vyskytujúcim problémom v meste  patrí voľný pohyb psov bez vôdzky na verejných priestranstvách, detských ihriskách, v areáloch ZŠ, MŠ, pričom tu dochádza k znečisťovaniu týchto priestranstiev psími exkrementmi (výkalmi).

Je potrebné, aby si držitelia psov uvedomili, že v zmysle §-u 4 ods. 3, zákona č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad. Okrem iných povinnosti  to znamená, že keď pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten kto psa vedie, v zmysle § 6, ods. 1, citovaného zákona, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.

Touto cestou upozorňujeme držiteľov psov na to, aby si okrem hrozby uloženia sankcie Mestskou políciou za znečistenie verejného priestranstva psími výkalmi, uvedomili aj ďalšie riziká a to hlavne z hygienického a zdravotného hľadiska, a v neposlednom rade zvážili aj samotný estetický vzhľad výkalu na verejnom priestranstve. Existuje množstvo parazitov a infekčných chorôb, ktoré sú prenosné na človeka a ktoré môžu rozširovať z ponechaných výkalov na verejných priestranstvách, hlodavce, túlavé mačky, hmyz a pod. Najviac ohrozované sú deti pri hrách na pieskoviskách a v parkoch.

V predajniach, kde ponúkajú krmivá a rôzny chovateľský tovar, je možné zakúpiť si jednorazové papierové vrecúška s lopatkou a výkal z verejného priestranstva odstrániť prípadne používať umelohmotné vrecúška.

 

V priloženej mapke sú červene označené vymedzené miesta pre výbehy psov s osadenými košmi na psie extrementy.

Sídlisko Západ: Kováčska ul., Strojnícka ul. a Kamenárska ul. vzadu pri potoku.

Sídlisko Tarča: križovatka ulíc Lipová a Za Hornádom obojstranne do svahu smerom k sídlisku, medzi Lipová ul. a Dubová ul., na konci Brezová ul. pod vežiakom. 

Sídlisko Mier: Štúrovo nábrežie, park okolo Hornádu od mosta ku Panoráme  s prerušením okolo obytnej časti a mosta ku Kauflandu, Tr. 1. mája pri odbočení na Komenského ul. vpravo, J. Matušku pri odbočovaní na Štúrovo nábrežie vľavo, Ul. Z. Nejedlého svah smerom na letisko, J. Wolkera pod kotolňou. 

E. M. Šoltésovej okolo Hornádu, Letecká ul. svah pri odbočovaní na J. Palárika, Šestnástka, okolo Hornádu, Česká ul. medzi Sintrou a ubytovňou, Slovenská ul. medzi cestou a bytovými domami oproti parkovisku pri Geologickom prieskume.

V prípade návrhu na zmenu miesta alebo doplnenia o ďalšie je potrebné takéto návrhy prerokovať na príslušnom mestskom výbore.