Zasadnutie konané 11. 12. 2008

P r o g r a m:

1. Otvorenie

2. Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4. Návrh na schválenie programu rokovania

5. Plnenie uznesení MsZ

6. Správa o výsledku kontrol

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK na I. polrok 2009

8. Správa o stave prípravy projektov pre čerpanie prostriedkov z EÚ

9. Dodatok č. 3 k Poriadku odmeňovania zamestnancov mesta Spišská Nová Ves

10. Zmeny v delegovaní zástupcov mesta v radách škôl

11. Zmena Štatútu Združenia športových klubov pri STEZ Spišská Nová Ves

12. Štatút pre oceňovanie „Najlepší športovci mesta Spišská Nová Ves“

13. Návrh VZN Mesta Spišská Nová Ves č. 3/2008 – Domový poriadok

14. Návrh VZN Mesta Spišská Nová Ves č. 7/2008 o miestnych daniach

15. Návrh VZN Mesta Spišská Nová Ves č. 5/2008 o dani z nehnuteľností

16. Návrh VZN Mesta Spišská Nová Ves č. 6/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

17. Návrh VZN o poskytovaní dotácií PO a FO – podnikateľom

18. Správa o pokračovaní prípravy projektu Inštalácia kotlov na spaľovanie biomasy v kotolni Mier 4 v Spišskej Novej Vsi a návrh na odsúhlasenie kofinancovania projektu

19. Návrh na 4. zmenu rozpočtu mesta na rok 2008

20. Programový rozpočet mesta na roky 2009 až 2011

21. Návrh na zaradenie Školského strediska záujmovej činnosti při ZŠ Ul. Ing. Kožucha, Spišská Nová Ves, do siete škôl a školských zariadení a jeho zriadenie

22. Plán zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2009

23. Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

24. Interpelácie, otázky poslancov

25. Záver