Prednosta MsÚ

Ing. Jozef Naščák, MPH

Tel. č.: 053/4152 319 * 053/4152 340
E-mail: jozef.nascak(at)mestosnv.sk


Prednosta

mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorý:

Prednostu mestského úradu vymenúva a odvoláva primátor mesta.