VZN 9 2007 - o určení názvov ulíc

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi v zmysle § 2b) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

§ 1 Predmet nariadenia

Všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) určuje nové názvy ulíc
v meste Spišská Nová Ves, časti Novoveská Huta, nasledovne:

Novoveská cesta,
Hnilecká cesta,
Kvetná,
Lúčna,
Horská,
Poľná,
Rybničná,
Tichá,
Záhradná,
Dúhová,
Jasná,
Slnečná,
Snežná,
Bronzová,
Medená,
Rudná,
Sadrovcová,
Železná,
Stražanská.

Prílohou k tomu VZN je grafický podklad situovania a názvoslovia ulíc, ktorý je
neoddeliteľnou súčasťou VZN.

Všeobecné záväzné nariadenie potvrdzuje názvy ulíc v meste Spišská Nová
Ves, ktoré neboli doposiaľ schválené MsZ a sú používané na území mesta
Spišská Nová Ves.

Názvy ulíc sú nasledovné:

A. Mickiewicza
Agátová
Astrová
B. Němcovej
Banícka
Bernolákova
Bezručova
Borodáčova
Borovského
Brezová
Brusník
Čergovská
Česká
Čsl. armády
Detvianska
Drevárska
Dubová
Duklianska
Dunajská
E. M. Šoltésovej
Elektrárenská
F. Hečku
F. Urbánka
Filinského cesta
Fraňa Kráľa
Gaštanová
Gemerská
Gorazdova
Harichovký
chodník
Hájik
Hrnčiarska
Hurbanova
Hutnícka
Hviezdoslavova
Chrapčiakova
I. Krasku
I. Stodolu
Ing. O. Kožucha
Ing. Rojkoviča
Ing. Straku
Inovecká
J. Bottu
J. C. Hronského
J. Čajaka
J. Fabiniho
J. Fándlyho
J. Hanulu
J. Hollého
J. I. Bajzu
J. Kostru
J. Matušku
J. Wolkera
Javorová
Jazdecká cesta
Jána Jánskeho
Jesenského
Kalinčiaka
Kamenárska
Kamenný obrázok
Karpatská
Kmeťova
Koceľova
Kolárska
Kollárova
Komenského
Konrádova
Kováčska
Krčméryho
Krížova
Kukučínova
Kuzmányho
Kysucká
Laborecká
Lesná
Letecká
Letná
Levočská
Lipová
Liptovská
Ľaliova
M. Gorkého
Magurská
Malá
Markušovská cesta

Medza
Mišíkova
Mlynská
Moravská
Mudroňova
Muráňska
Nad Medzou
Námestie SNP
Narcisová
Nezábudková
Nitrianska
Novoveská Huta
Obrancov mieru
Odborárov
Odorínska cesta
Oravská
Orlia
P. Jilemnického
Palárikova
Pieninská
Pod Tepličkou
Podskala
Podunajská
Pohronská
Potočná
Považská
Predná Huta
Pri Vyšnej Hati
Púpavová
Puškinova
R. Jašíka
Radlinského
Radničné
námestie
Rajecká
Rastislavova
Rázusova
Rybárska
S. Chalupku
S. Tomášika
Sadová
Sládkovičova
Slobody
Slovenská
Spišská
Stará cesta
Starosaská
Stojan
Stolárska
Strojnícka
Svätoplukova
Šafárikovo
námestie
Šarišská
Šestnástka
Školská
Škultétyho
Štefánikovo
námestie
Štúrovo
nábrežie
T. Vansovej
Tajovského
Tehelná
Tepličská cesta
Tkáčska
Tolstého
Topoľová
Trenčianska
Trieda 1. mája
Turčianska
V. Nezvala
Vajanského
Vyšný Hámor
Za Hornádom
Za Šestnástkou
Zábojského
Záborského
Zámočnícka
Z. Nejedlého
Zemplínska
Zimná
Zvonárska
Železničná
 

§ 2 Záverečné ustanovenia

1) VZN bolo schválené uznesením č. 207 MsZ v Spišskej Novej Vsi, ktoré sa
konalo dňa 13. 12. 2007.
2) VZN bolo zverejnené na pripomienkovanie od 28. 11. 2007.
3) VZN nadobúda účinnosť dňom 13. 12. 2007.

Mgr. Ján Volný
primátor mesta